Småmål

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Det finns inget särskilt förfarande för tvister om mindre värden i civilprocesslagen (ZPO). § 495a ZPO innehåller dock en särskild processföreskrift som öppnar för ett förenklat förfarande. Där föreskrivs att domstolen kan bestämma vilken typ av förfarande som ska användas efter eget gottfinnande (s.k. skönsmässig bedömning) om tvistesumman är högst 600 euro. Någon annan avgränsning av tillämpningsområdet (t.ex. att det förenklade förfarandet bara skulle kunna användas vid vissa typer av tvister) finns inte i ZPO.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Som framgått ovan får domstolen i tvister om mindre värden bestämma hur förfarandet ska utformas efter eget gottfinnande, framför allt i syfte att förenkla förfarandet. Domstolen är dock inte skyldig att göra detta, utan kan välja att handlägga tvistemål om belopp under 600 euro på vanligt sätt.

Parterna i målet kan inte invända mot att domstolen väljer att utforma förfarandet efter eget gottfinnande. De kan däremot begära att en muntlig förhandling ska hållas.

1.3 Formulär

Det finns inga särskilda formulär för förfarandet.

1.4 Hjälp

Allmänna bestämmelser gäller eftersom det i princip är det ordinarie förfarandet – i förenklad utformning – som tillämpas. Parter som inte företräds av en advokat får därmed samma hjälp i processrättsliga frågor som parter som företräds av en advokat. Även den som företräds av en advokat kan t.ex. utnyttja möjligheten att själv (i stället för via advokaten) väcka talan vid en Amtsgericht (ung. tingsrätt), genom att få den diarieförd vid domstolens kansli.

Inte heller domstolens plikt att bistå med upplysningar och klargöranden påverkas av huruvida parten företräds av en advokat. Domstolens utrednings- och upplysningsplikt omfattar både juridiska frågor och faktiska omständigheter.

1.5 Regler om bevisupptagning

Domstolen är inte bunden av de inskränkningar som normalt råder för bevisupptagningen. Omedelbarhetsprincipen, som är en av huvudprinciperna för rättegångsordningen och som innebär att vittnen, sakkunniga och parter måste höras inför sittande rätt (i närvaro av parterna), gäller inte vid det förenklade förfarandet. Domstolen kan alltså medge att vittnen, sakkunniga och parter yttrar sig per telefon eller skriftligen.

1.6 Skriftligt förfarande

Förfarandet kan vara skriftligt, men om någon av parterna begär detta måste en muntlig förhandling hållas.

1.7 Domens utformning

Domen i förenklade förfaranden kan vara mer kortfattad än vid ordinarie förfarande, eftersom domar i mål som gäller fordringar på högst 600 euro i princip inte kan överklagas.

Domen behöver t.ex. inte innehålla någon beskrivning av sakfrågorna, och domskälen kan utelämnas om parterna är införstådda eller om dessa väsentligen framgår av protokollet. Av folkrättsliga skäl måste domen däremot alltid innehålla domskälen om den kan komma att verkställas i ett annat land (jfr § 313a.4 ZPO).

Om domen i undantagsfall kan överklagas, måste den vara utformad enligt de allmänna föreskrifterna.

1.8 Ersättning för kostnader

De allmänna bestämmelserna om ersättning för kostnader gäller. Det finns alltså ingen övre gräns för ersättningen.

1.9 Överklagande

I princip kan domar i mål som gäller fordringar på 600 euro eller mindre inte överklagas. Det finns dock ett undantag: Domstolen i första instans kan uttryckligen ange att domen får överklagas med hänvisning till att fallet är av principiell eller prejudicerande betydelse, eller att enhetligheten i rättstillämpningen fordrar att fallet prövas av en högre instans.

Om domen inte kan överklagas har den förlorande parten i vissa fall rätt att begära att förfarandet i första instans ska fortsätta. Detta sker om domstolen har kränkt den kontradiktoriska principen, dvs. principen om att ingen får dömas ohörd, på ett sätt som kan ha påverkat domens utformning. Om detta överklagande inte åtgärdas av sittande rätt, kan den berörda parten välja att inge ett författningsbesvär till den tyska författningsdomstolen.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.