Småmål

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Finns det ett småmålsförfarande i Grekland (dvs. ett särskilt förfarande som är förenklat jämfört med det normala förfarandet och som tillämpas i mål som avser värden under ett visst ekonomiskt tröskelbelopp eller i vissa typer av tvister oavsett om det finns ett ekonomiskt tröskelbelopp eller inte)?

Civilprocesslagen innehåller särskilda regler för mål som gäller små fordringar (kapitel XIII, artiklarna 466–472).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

De särskilda bestämmelserna om småmålsförfaranden gäller 1) om tvisten omfattas av fredsdomstolens (eirinodikeío) behörighet och avser fordringar på eller rättigheter till lös egendom eller innehav av lös egendom till ett högsta värde av 5 000 euro eller 2) om värdet som tvisten avser överskrider 5 000 euro och käranden förklarar att han eller hon är villig att godta ett belopp som inte överstiger 5 000 euro som ersättning för den fordran eller rättighet som förfarandet avsåg. I ett sådant fall kommer den svarande som förlorar målet att uppmanas att antingen ersätta den fordran eller rättighet som talan avsåg eller betala det beräknade belopp som godtagits av domstolen.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet är obligatoriskt.

Varken domstolen eller parterna har möjlighet att följa det normala förfarandet i stället för det särskilda småmålsförfarandet.

1.3 Formulär

Inga formulär finns tillgängliga.

1.4 Hjälp

Har parter som inte företräds av en advokat möjlighet att få hjälp med förfarandefrågor (till exempel av domstolstjänstemän eller domaren)? Om så är fallet, i vilken omfattning?

Parterna får företräda sig själva inför domstolen. En part kan också företrädas av sin make/maka, av en släkting i rakt upp- eller nedstigande led, av en anhörig upp till andra led eller en släkting genom äktenskap upp till andra led, eller av en av parten avlönad anställd. Makar förutsätts alltid kunna företräda varandra, och kan utse andra ombud. Det finns i sådana fall inga bestämmelser om att domstolstjänstemän eller domare måste hjälpa parter eller ombud som inte är jurister.

1.5 Regler om bevisupptagning

Är vissa regler som gäller bevisupptagning mindre strikta jämfört med det ordinarie förfarandet? Om så är fallet, vilka och i vilken omfattning?

När fredsdomstolarna prövar mål som gäller mindre fordringar enligt det särskilda småmålsförfarandet kan de avvika från normala förfaranderegler. De kan beakta bevis som inte uppfyller de lagstadgade kraven och de kan efter egen bedömning tillämpa det förfarande som med tanke på omständigheterna bedöms vara den säkraste, snabbaste och minst kostsamma metoden för att klarlägga fakta.

1.6 Skriftligt förfarande

Ansökan kan inges skriftligt till fredsdomstolens kansli eller framföras muntligt inför fredsdomstolens domare, varvid ett protokoll upprättas. Ansökan ska innehålla a) en korrekt beskrivning av de fakta som styrker fordran i enlighet med lagen och som motiverar att käranden väcker talan mot svaranden, b) en korrekt beskrivning av tvistens sakfråga, c) den särskilda typ av föreläggande som begärs och d) alla typer av bevisning som finns tillgängliga.

1.7 Domens utformning

Domstolen meddelar domen muntligt och offentligt, i regel direkt efter förhandlingen medan domstolen fortfarande sammanträder och innan domaren går vidare till nästa mål. Parterna delges inte domen formellt om det i rättegångsprotokollet intygas att den har meddelats i närvaro av båda parter, av de personer som företräder dem i målet eller av deras behöriga advokater.

1.8 Ersättning för kostnader

Inga kostnader ersätts.

1.9 Överklagande

Domar i småmålsärenden kan inte överklagas.

Senaste uppdatering: 19/07/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.