Småmål

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Utöver det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (och paragraferna 598–602 i lag CXXX från 2016 om civilprocesslagen, som tar upp frågor som inte regleras i förordningen), har det sedan den 1 januari 2018 saknats ett särskilt förfarande för småmål i den ungerska lagstiftningen. Småmål reglerades tidigare av lag III från 1952 om civilprocesslagen. Den 1 januari 2018 upphävdes dock denna lag genom lag CXXX från 2016 om civilprocesslagen. Sedan den 1 januari 2018 har det därför inte funnits några särskilda bestämmelser om småmål i den ungerska civilrättslagstiftningen. Följaktligen gäller de allmänna bestämmelserna även vid indrivning av små fordringar. Mål som inleddes före den 1 januari 2018 handläggs dock enligt lag III från 1952 om civilprocesslagen. Informationen nedan gäller därför endast mål som inleddes före den 1 januari 2018, och som fortfarande pågår.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Småmålsförfarandet tillämpas i mål om indrivning av penningfordringar på högst 1 miljon ungerska forinter (HUF), där tvisten beror på att ett betalningsföreläggande har bestridits, eller som följer av ett förfarande för betalningsföreläggande, dvs. när

a) notarius publicus på eget initiativ (ex officio) avslår en ansökan om betalningsföreläggande och käranden därefter väcker talan vid domstol för att driva in fordran.

b) förfarandet för betalningsföreläggande avslutas genom ett beslut av notarius publicus och käranden därefter väcker talan vid domstol för att driva in fordran,

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet tillämpas av distriktsdomstolarna.

1.3 Formulär

Det finns inget särskilt formulär för att inge en ansökan om inledande av ett småmålsförfarande. Däremot finns ett sådant formulär för att ansöka om ett betalningsföreläggande, som normalt föregår ett sådant förfarande. Ansökan om betalningsföreläggande ska ställas till en notarius publicus. Formuläret finns tillgängligt på det ungerska notariesamfundets webbplats och på notariernas kontor.

1.4 Hjälp

Det går att få hjälp. Fysiska personer som inte har tillräckliga medel för att själva stå för kostnaderna för att utöva sina rättigheter kan på begäran få rättshjälp som täcker hela eller delar av kostnaderna. I enlighet med lagen om domstolsavgifter finns det också möjlighet att få domstolsavgifterna nedsatta (befrias från avgifterna eller få uppskov med betalningen). Enligt lagen om rättshjälp har varje fysisk person som saknar tillräckliga medel också rätt att anlita ett rättegångsbiträde eller en advokat om han eller hon behöver det för att kunna utöva sina rättigheter på ett effektivt sätt.

1.5 Regler om bevisupptagning

I ett tvistemål till följd av bestridande av ett betalningsföreläggande ska domstolen delge svaranden de detaljerade uppgifter och bevis som käranden har åberopat. Detta ska ske senast i samband med kallelsen att inställa sig inför domstolen. Parten ska presentera sina bevis senast den dag då förhandlingen inleds. Trots denna regel kan en part lägga fram bevis när som helst under förfarandet om motparten samtycker till detta, eller om parten hänvisar till omständigheter eller bevis eller till lagakraftvunna domstolsbeslut eller andra slutgiltiga myndighetsbeslut vilkas existens parten utan egen förskyllan fått kännedom om först efter det att tidsfristen för framläggande av bevis löpt ut, förutsatt att parten kan lägga fram tillräckliga bevis för att styrka detta.

Om ansökan ändras och vid genkäromål får parten lägga fram relevant bevisning vid ändringen (eller genkäromålet). Vid kvittningsanspråk ska bevis för motfordringarna läggas fram samtidigt med kvittningsanspråket. Domstolen ska bortse från all bevisning som läggs fram i strid med dessa bestämmelser. I övrigt gäller de allmänna reglerna för bevisupptagning.

1.6 Skriftligt förfarande

Domstolen håller också en förhandling.

1.7 Domens utformning

Domens innehåll styrs av de allmänna reglerna, förutsatt att parterna efter domslutet informeras om vilka uppgifter som måste ingå i ett överklagande samt vad de rättsliga konsekvenserna blir om någon av dessa uppgifter skulle saknas.

1.8 Ersättning för kostnader

Enligt de allmänna reglerna tillämpas principen om att den som förlorar betalar.

1.9 Överklagande

Möjligheten att överklaga en dom är begränsad på flera sätt. Endast överträdelser av reglerna för förfarandet i första instans eller felaktig tillämpning av den lag som ligger till grund för sakprövningen får åberopas till stöd för överklagandet. De allmänna reglerna gäller både för överklaganden och för tidsfristen för att inge överklaganden, dvs. överklagandet ska inges till den distriktsdomstol som dömde i första instans inom 15 dagar från delgivningen av domen, och prövas sedan av behörig regiondomstol.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.