Småmål

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Ja, irländsk rätt möjliggör ett sådant förfarande som alternativ metod för att inleda ett småmål. (Se rättegångsreglerna för District Court (Small Claims Procedure) från 1997 och 1999). Denna tjänst tillhandahålls av distriktsdomstolarna och är avsedd att vara ett billigt sätt att avgöra konsumenttvister utan att någon av parterna behöver ha ett juridiskt ombud. Det är också möjligt att inleda ett småmålsförfarande (dvs. vissa krav med ett värde av högst 2 000 euro) via internet.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Småmålsförfarandet omfattar följande typer av fordringar:

i) En fordran som avser varor eller tjänster som köpts för privat bruk av någon som säljer dem i affärssyfte (konsumenttvister).

ii) En fordran som avser mindre sakskador (men inte personskador).

iii) in fordran som avser deponerad hyra för vissa typer av hyrd egendom som inte återbetalats. T.ex. en fritidsbostad eller ett rum eller en lägenhet i en egendom där ägaren också bor, under förutsättning att fordran uppgår till högst 2 000 euro.

Fordringar gällande hyresavtal eller hyresbostäder som inte omfattas av småmålsförfarandet kan läggas fram för nämnden för hyresärenden: Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Webbplats: Hem

Följande fordringar omfattas inte av småmålsförfarandet:

i) Fordran som följer av avtal om avbetalningsköp

ii) Fordran som följer av brott mot ett leasingavtal

iii) skulder

1.2 Tillämpning av förfarandet

För att få använda förfarandet måste konsumenten ha köpt varorna eller tjänsterna för privat bruk av någon som säljer dem i affärssyfte. Sedan januari 2010 har förfarandet också varit tillgängligt för en näringsidkare mot en annan. Den tjänsteman vid distriktsdomstolen (District Court Clerk) som i egenskap av domstolssekreterare ansvarar för registreringen (Small Claims Registrar) behandlar småmål. Om möjligt ska denne försöka uppnå förlikning mellan parterna utan domstolsförhandling. Om ingen förlikning kan nås vidarebefordras fordran till distriktsdomstolen för prövning.

Käranden måste vara säker på namn och adress till den person eller det företag som fordran är riktad mot. Om det rör sig om ett företag måste det exakta officiella namnet användas. Dessa detaljer måste vara exakta för att sheriffen ska kunna verkställa det rättsliga avgörandet.

Om domstolssekreteraren får ett meddelande från svaranden där fordran bestrids eller om genkäromål väcks, kontaktas käranden och skickar denne en kopia av det svar på fordran som svaranden lämnat. Domstolssekreteraren kan höra och förhandla med båda parter för att försöka nå förlikning.

Om svaranden erkänner fordran ska han eller hon underrätta domstolssekreterarens kansli genom att returnera ett formulär med meddelande om detta (Notice of Acceptance of Liability). Om svaranden inte svarar anses fordran automatiskt vara obestritt. Distriktsdomstolen utfärdar då ett föreläggande till förmån för käranden (utan att denne behöver infinna sig vid domstol) om att det fastställda beloppet ska betalas inom en kort tidsfrist.

1.3 Formulär

Domstolssekreteraren förser käranden med ett ansökningsformulär, eller också laddar käranden själv ner formuläret från det irländska domstolsverkets (Courts Service) webbplats: https://www.courts.ie/

1.4 Hjälp

Eftersom syftet med småmålsförfarandet är att hantera konsumentkrav billigt utan att någondera parten behöver anlita ett juridiskt ombud är rättshjälp eller juridisk rådgivning i regel inte nödvändigt vid denna typ av krav.

1.5 Regler om bevisupptagning

Om ärendet går till domstol måste parterna infinna sig till domstolsförhandlingarna vid distriktsdomstolen. Målet kommer att prövas offentligt som en del av en normal förhandling vid distriktsdomstolen. När behandlingen av målet inleds kallar domstolssekreteraren käranden till vittnesbåset för att vittna. Vittnesmål ska avläggas under ed eller sanningsförsäkran, och svaranden kan korsförhöra käranden om förhållanden som gäller fordran. Svaranden kommer också att ges möjlighet att vittna. Varje vittne kan korsförhöras av motparten eller dennes juridiska ombud, om ett sådant är närvarande. Parterna har också rätt att kalla in vittnen eller lägga fram vittnesförklaringar, men de kan inte kräva ersättning för kostnaderna för detta eftersom syftet med förfarandet inte är att täcka sådana kostnader, utan i första hand att göra det enklare att driva mål om mindre värden på ett relativt billigt sätt.

1.6 Skriftligt förfarande

Om ärendet inte avgörs av domstolssekreteraren ska käranden på dagen för förhandlingen lägga fram handlingar som styrker fordran, t.ex. relevanta brev, kvitton eller fakturor. Dessutom kommer båda parter att ges möjlighet att avlägga muntligt vittnesmål och kan korsförhöras.

1.7 Domens utformning

Om käranden vinner gehör för sitt fordran utfärdar distriktsdomstolen ett föreläggande till förmån för käranden för det krävda beloppet och bestämmer att det ska betalas inom en kort tidsfrist.

1.8 Ersättning för kostnader

Parterna kan välja att anlita en juridisk rådgivare men har inte rätt att utkräva ersättning av motparten för kostnaderna för detta, inte ens om de vinner målet. Själva poängen med småmålsförfarandet är att man lättare ska kunna driva en fordran utan att behöva anlita juridiskt ombud eller advokat.

1.9 Överklagande

Både käranden och svaranden har rätt att överklaga distriktsdomstolens beslut till en regional överrätt, grevskapsdomstolen (Circuit Court). Circuit Court kan bestämma att kostnader ska ersättas, men detta är något som det ankommer på domarna vid de enskilda Circuit Court-domstolarna att avgöra.

Länkar

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Senaste uppdatering: 07/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.