Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns inget särskilt småmålsförfarande. Sådana mål döms dock av fredsdomare.

Förfaranden inför fredsdomare kännetecknas av vissa förenklingar (artiklarna 316–318 i civilprocesslagen).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Fredsdomare är behöriga i ärenden som gäller lös egendom till ett värde av högst 5 000 (fem tusen) euro. Denna behörighet på grundval av tvistebeloppet gäller under förutsättning av att lagen inte föreskriver behörighet för annan domstol.

Fredsdomare dömer också i ärenden gällande skadestånd till följd av trafikolyckor med land- eller vattengående fordon där tvistebeloppet uppgår till högst 20 000 (tjugo tusen) euro.

Fredsdomare har, oberoende av tvistebeloppet, behörighet i följande typer av ärenden:

  • Ärenden som gäller fastställande av gränser för fastigheter och placering av träd och häckar och efterlevnad av föreskrivna avstånd för dessa.
  • Tvister om användning av gemensamma tjänster i flerfamiljshus.
  • Ärenden som gäller förhållandena mellan ägare till eller boende i bostadshus avseende störningar som rök eller värme, lukt, buller, vibrationer eller dylika störningar som överstiger normal toleransnivå.
  • Ärenden som gäller ränta eller avgift för sen utbetalning av pension eller annat stöd.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Inför fredsdomare inleds förfarandet med en stämningsansökan som innehåller en kallelse att inställa sig vid domstolen ett visst datum. Ansökan kan också göras muntligen. Fredsdomaren upprättar då ett protokoll över ansökan med en kallelse att inställa sig vid domstolen ett visst datum. Protokollet delges svaranden av käranden (artikel 316 i civilprocesslagen). I ansökan måste, utöver parternas och domstolens namn, ärendets ämne och fakta om ärendet uppges. Ett visst antal dagar ska förlöpa mellan delgivningsdagen och inställelsedagen (första och sista dagen räknas inte, dock räknas helgdagar). Denna tidsfrist är hälften så lång som vid ett normalt tvisteförfarande (artikel 318 i civilprocesslagen). Vid den första förhandlingen förhör fredsdomaren parterna efter eget gottfinnande, och försöker få till stånd en förlikning. Om detta lyckas, protokollförs förlikningen av fredsdomaren. Om förlikningen misslyckas ber fredsdomaren parterna att lämna in definitiva redogörelser för de faktauppgifter som ligger till grund för deras krav, försvar och invändningar, lämna in dokument och samla in det bevismaterial som krävs. Om domstolen bedömer att det behövs med tanke på parternas agerande vid den första förhandlingen, beslutar domaren om en andra förhandling där ny dokumentation kan lämnas in och ytterligare bevis begäras. De handlingar som parterna lämnar in kan förvaras av domstolen tills processen har avslutats.

1.3 Formulär

Det finns inga blanketter.

1.4 Hjälp

Inför fredsdomare får parterna företräda sig själva så länge det tvistebeloppet inte överstiger 1 100 euro (artikel 82 i civilprocesslagen samt faktablad om att väcka talan).

I övriga fall får parterna inte företräda sig själva, utan måste ta hjälp av ett juridiskt ombud. Emellertid kan fredsdomaren med hänsyn till tvistens karaktär och tvistebeloppet godkänna att en part på egen begäran för sin egen talan i rätten.

Domaren kontrollerar å ämbetets vägnar parternas inlagor och uppmanar dem att rätta till eventuella brister.

Om domaren finner brister i försvararens representation eller stöd eller ett fel som medför att försvararens uppdrag måste ogiltigförklaras, fastställs en tidsfrist inom vilken parterna måste rätta till bristerna. Om felen rättas till inom tidsfristen gäller talan, formellt och faktiskt, från och med tidpunkten för den första delgivningen (artikel 182 i civilprocesslagen).

1.5 Regler om bevisupptagning

Bestämmelserna avseende bevis är desamma som för det ordinarie förfarandet (se faktablad om bevis – Upptagande av bevisning och bevisföring).

1.6 Skriftligt förfarande

Det finns inga möjligheter till ett uteslutande skriftligt förfarande, eftersom fredsdomaren måste höra parterna och försöka få till stånd en förlikning.

1.7 Domens utformning

Är reglerna kring beslutets utformning mer flexibla än vid ett ordinarie förfarande? I så fall på vilket sätt?

Nej. De allmänna reglerna gäller.

1.8 Ersättning för kostnader

Finns det några begränsningar kring återbetalningen av kostnader? I så fall vilka?

De allmänna reglerna gäller avseende domslutet om kostnader, vilket innebär att den förlorande parten betalar kostnaderna. Om båda parter förlorar eller om det finns andra goda skäl kan dock parterna åläggas att var och en betala sina egna kostnader.

1.9 Överklagande

Är möjligheten att överklaga stängd eller endast begränsad?

Reglerna för överklagande av beslut som fattats skäligen (tvister avseende ett värde som inte överstiger 1 100 euro) av fredsdomare har ändrats nyligen (lagdekret nr 40 från 2006). Ändringen innebär att överklagande endast är möjligt om förfarandereglerna inte följts eller om det förekommit brott mot konstitutionella regler, gemenskapsregler eller de styrande principerna för ämnesområdet.

De nya reglerna gäller alla beslut som meddelats den 2 mars 2006 eller senare (lagdekret nr 2006/40, artikel 27).

Skäligen fattade beslut som meddelats före ovannämnda datum kan bli föremål för kassationsöverklagande (inom den lagstadgade tidsfristen) endast om det förekommit brott mot konstitutionella regler, gemenskapsregler eller de styrande principerna för ämnesområdet eller om det saknats tydlig motivering till beslutet. Fredsdomares beslut om administrativa påföljder kan överklagas endast genom ett extraordinärt kassationsöverklagande.

I övrigt kan fredsdomares beslut överklagas till appellationsdomstol.

Se faktabladen om rättssystemets utformning i medlemsstaterna, domstolarnas behörighet och väckande av talan vid domstol.

Relaterade bilagor

artiklar om småmål ur civilprocesslagen PDF (114 Kb) it

Senaste uppdatering: 24/05/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.