Småmål

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns inget särskilt småmålsförfarande. Sådana mål prövas av fredsdomaren (giudice di pace).

Förfarandet inför fredsdomare kännetecknas av vissa förenklingar (artiklarna 316–318 i civilprocesslagen).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Fredsdomare är behöriga i ärenden som gäller lös egendom till ett värde av högst 5 000 euro, om inte annat föreskrivs i lag.

Fredsdomare dömer också i ärenden gällande skadestånd till följd av trafikolyckor med land‑ eller vattengående fordon där tvistebeloppet uppgår till högst 20 000 euro.

Fredsdomare har, oberoende av tvistebeloppet, behörighet i följande typer av ärenden:

  • Ärenden som gäller fastställande av gränser för fastigheter och placering av träd och häckar och efterlevnad av föreskrivna avstånd för dessa.
  • Tvister om användning av gemensamma tjänster i flerfamiljshus.
  • Ärenden som gäller förhållandena mellan ägare till eller boende i bostadshus avseende störningar som rök eller värme, lukt, buller, vibrationer eller dylika störningar som överstiger normal toleransnivå.
  • Ärenden som gäller ränta eller avgift för sen utbetalning av pension eller andra förmåner.

Genom lag nr 57 av den 28 april 2016 gav det italienska parlamentet regeringen tillåtelse att reformera systemet med lekmannadomare. I detta ingår även en utvidgning av lekmannadomarnas behörighet, genom att taket för tvistebeloppet höjs i mål som handläggs av fredsdomare. Taket höjs från 5 000 euro till 30 000 euro, och till 50 000 euro i mål som rör skadestånd eller ersättning för skador till följd av trafikolyckor. Eftersom reformerna fortfarande inte har genomförts gäller inte de nya reglerna än.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Inför fredsdomare inleds förfarandet med en stämningsansökan (citazione), som innehåller en kallelse att inställa sig vid domstolen ett visst datum. Ansökan kan också göras muntligen. Fredsdomaren upprättar då ett protokoll över ansökan med en kallelse att inställa sig vid domstolen ett visst datum. Protokollet delges svaranden av käranden (artikel 316 i civilprocesslagen). I ansökan måste, utöver parternas och domstolens namn, tvisteföremålet och sakfrågan anges. Tidsfristen mellan delgivningen av stämningen och inställelsen inför domstolen är hälften så lång som vid ett normalt tvisteförfarande vid den allmänna underrätten (tribunale), dvs. 45 dagar (artikel 318 i civilprocesslagen). Vid den första förhandlingen förhör fredsdomaren parterna efter eget gottfinnande, och försöker få till stånd en förlikning. Om detta lyckas protokollförs förlikningen av fredsdomaren. Om förlikningen misslyckas ber fredsdomaren parterna att lämna in definitiva redogörelser för de faktauppgifter som ligger till grund för deras krav, försvar och invändningar, och lämna in dokument och samla in det bevismaterial som krävs. Om domstolen, med tanke på parternas agerande vid den första förhandlingen, bedömer att det behövs ytterligare en förhandling beslutar domaren om en andra förhandling där ny dokumentation kan lämnas in och ytterligare bevis begäras. De handlingar som parterna lämnar in kan förvaras av domstolen tills processen har avslutats.

1.3 Formulär

Det finns inga särskilda blanketter.

1.4 Hjälp

Inför fredsdomare får parterna företräda sig själva så länge tvistebeloppet inte överstiger 1 100 euro (artikel 82 i civilprocesslagen samt faktabladet ”Hur väcker man talan vid domstol?”).

I övriga fall måste parterna företrädas av en advokat. Med hänsyn till tvistens karaktär och tvistebeloppet kan fredsdomaren emellertid godkänna att en part på egen begäran för sin egen talan i rätten.

Domaren kontrollerar å ämbetets vägnar parternas inlagor och uppmanar dem att rätta till eventuella brister.

Om domaren finner brister i försvararens representation eller stöd eller ett fel som medför att försvararens uppdrag måste ogiltigförklaras, fastställs en tidsfrist inom vilken parterna måste rätta till bristerna. Om felen rättas till inom tidsfristen gäller talan, formellt och faktiskt, från och med tidpunkten för den första delgivningen (artikel 182 i civilprocesslagen).

1.5 Regler om bevisupptagning

Bestämmelserna om bevisupptagning är desamma som för det ordinarie förfarandet (se faktabladet ”Bevisupptagning”).

1.6 Skriftligt förfarande

Det finns inga möjligheter till ett uteslutande skriftligt förfarande, eftersom fredsdomaren måste höra parterna och försöka få till stånd en förlikning.

1.7 Domens utformning

De allmänna reglerna gäller vanligtvis.

Reformeringen av rättssystemet omfattar att lekmannadomare fritt ska få pröva mål som rör tvistebelopp på till 2 500 euro efter bedömande av vad skälighet och rättvisa i det enskilda fallet fordrar (ex aequo et bono), utan att behöva hänvisa till specifika rättsregler.

Detta alternativ är för närvarande möjligt för fredsdomare i mål där tvistebeloppet är högst 1 100 euro.

1.8 Ersättning för kostnader

Finns det några begränsningar kring återbetalningen av kostnader? I så fall vilka?

De allmänna reglerna gäller avseende domslutet om kostnader, vilket innebär att den förlorande parten betalar kostnaderna. Om båda parter förlorar eller om det finns andra goda skäl kan dock parterna åläggas att var och en betala sina egna kostnader.

1.9 Överklagande

Reglerna för skäliga meddelade domar (sentenze di equità, i tvister avseende ett värde som inte överstiger 1 100 euro) ändrades 2006. Ändringen innebär att överklagande endast är möjligt om de processuella reglerna inte följts eller om det förekommit brott mot konstitutionella regler, gemenskapsregler eller de styrande principerna för ämnesområdet.

Dessa nya regler gäller alla beslut som meddelats den 2 mars 2006 eller senare (artikel 27 i lagdekret nr 2006/40).

Domar grundade på vad som är skäligt och rättvist som meddelats före ovannämnda datum kan endast bli föremål för kassationsöverklagande (inom den lagstadgade tidsfristen) om det förekommit brott mot konstitutionella regler, gemenskapsregler eller de styrande principerna för ämnesområdet eller om det saknats tydlig motivering till beslutet. Fredsdomares beslut om administrativa påföljder kan endast överklagas genom ett extraordinärt kassationsöverklagande.

Alla övriga beslut som fredsdomaren fattar kan överklagas.

Se faktabladen om domstolsväsende, behörighet och hur man går till väga.

Länkar

Civilprocesslagen

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.