Småmål

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Ja, förfarandet regleras i kapitel 380 i Laws of Malta (Small Claims Tribunal Act) och i sekundärrättsakterna 380.01, 380.02 och 380.03.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Småmålsdomstolen (Tribunal għal Talbiet Żgħar) har bara behörighet att behandla och fatta beslut om anspråk på högst 5 000 euro.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet börjar med att käranden fyller i det nödvändiga formuläret, anmäler sin fordran till domstolen, betalar avgiften och begär att domstolen ska delge svaranden. Svaranden har arton dagar på sig från delgivningsdatumet att inge ett svaromål. En motfordran kan också inges. Om svaranden anser att en annan person är betalningsskyldig ska namnet på den personen anges. Domstolen meddelar därefter datum och tid för förhandlingen. Domaren (adjudicator) leder domstolsförhandlingarna i enlighet med principerna om en rättvis rättegång (rules of natural justice), och ska se till att ärendet såvitt det är möjligt behandlas och avgörs samma dag vid en enda förhandling. Domaren samlar in upplysningar på det sätt denne finner lämpligt och är inte bunden av reglerna om bästa tillgängliga bevisning eller om hörsägen om han eller hon anser att den bevisning som finns tillgänglig räcker för att nå fram till ett avgörande. Domaren ska i möjligaste mån avstå från att begära sakkunnigutlåtanden. Domaren har samma befogenhet som en domare i en Court of Magistrates för tvistemål och får kalla in vittnen som kan förhöras under ed.

1.3 Formulär

Käranden ska fylla i ett formulär som finns i den första delen av sekundärrättsakt 380.01 (Small Claims Tribunal Rules). Svaranden ska också fylla i ett formulär som finns på samma ställe.

1.4 Hjälp

Parterna kan bistås av vem som helst – det behöver inte vara en advokat eller ett juridiskt ombud.

1.5 Regler om bevisupptagning

Parterna kan lägga fram muntlig bevisning, skriftliga dokument eller både och. Ett vittne kan kallas – senast tre dagar före den dag då han eller hon ska avlägga sitt vittnesmål – för att inför domstolen lägga fram muntlig eller skriftlig bevisning en viss tid och dag. Om ett kallat vittne inte inställer sig kan domstolen besluta att han eller hon ska hämtas till förhandling en annan dag.

1.6 Skriftligt förfarande

Käromålet och svaromålet ska läggas fram skriftligt. Bevisningen kan vara skriftlig. Det är dock obligatoriskt att inställa sig vid domstolen på de datum som domstolen har fastställt.

1.7 Domens utformning

Domaren ska i sitt avgörande ange de viktigaste grunderna för avgörandet och kostnaderna.

1.8 Ersättning för kostnader

Domaren ska alltid fastställa de kostnader som parterna ska betala. Om det inte finns särskilda omständigheter som talar emot det, ska den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader. Kostnaderna ska begränsas till de faktiska utgifter med direkt koppling till ärendet som den vinnande parten har betalat. Om talan är uppenbart ogrundad kan domstolen besluta att käranden ska betala böter till svaranden på minst 250 euro och högst 1 250 euro.

1.9 Överklagande

Domstolens avgörande kan överklagas till appellationsdomstolen (Court of Appeal, Inferior Jurisdiction). Överklagandet ska lämnas in senast 20 dagar efter det att domstolen har meddelat sitt avgörande.

Senaste uppdatering: 15/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.