Småmål

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det vanliga småmålsförfarandet är stämningsförfarandet som tillämpas vid distriktsdomstolens underavdelning (sector kanton van de rechtbank). Detta är ett normalt stämningsförfarande, med vissa processrättsliga förenklingar. Vid ett förfarande vid distriktsdomstolens underavdelning måste man inte anlita en advokat, utan man kan välja att föra sin egen talan.

Vid gränsöverskridande mål inom EU kan även det europeiska småmålsförfarandet tillämpas. Detta förfarande kan användas om man har fordringar mot

 • ett annat företag
 • en organisation
 • en kund

Det finns enlag om genomförande av förordningen om det europeiska småmålsförfarandet i nederländsk lagstiftning (lag av den 29 maj 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

I distriktsdomstolarnas underavdelningar väcks talan i följande fall:

 • Mål avseende fordringar på högst 25 000 euro.
 • Mål avseende fordringar på icke fastställda belopp, om beloppet sannolikt inte kommer att överskrida 25 000 euro.

Underavdelningens domare dömer dessutom i mål som avser arbetsrätt, hyror, konsumentköp, konsumentkredit, överklagande av trafikböter och smärre överträdelser. Underavdelningens domare handlägger också frågor om förvaltarskap, förmyndarskap, mentorskap och avstående från eller godtagande av arv. Här finns mer information om stämningsförfarandet vid underavdelningarna.

Ärenden som gäller europeiska småmål handläggs också av underavdelningarna. Tröskelvärdet för det europeiska småmålsförfarandet har fastställts till 5 000 euro i förordning (EG) nr 861/2007.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Det finns inget särskilt förfarande för distriktsdomstolarnas underavdelningar. I princip gäller reglerna för hur man väcker talan för såväl distriktsdomstolen som för underavdelningen. En viktig skillnad är att i mål i underavdelningen har parterna rätt att föra sin egen talan, medan de i andra mål (vid distriktsdomstolen) måste företrädas av en advokat. Se svaret på fråga 1.4. I underavdelningen handläggs målen dessutom av en ensam domare.

Reglerna för ansökningsmål kan också tillämpas på europeiska småmål.

1.3 Formulär

Förfarandet vid distriktsdomstolarnas underavdelningar inleds i regel med en stämningsansökan. De viktigaste delarna av stämningen är yrkandet (själva fordran) och dess skäl (de fakta och rättigheter som yrkandet grundar sig på).

Följande är några av särdragen hos förfarandet vid en underavdelning:

 1. Svaranden stäms inför distriktsdomstol A, men ska inställa sig hos underavdelningens domare som sitter i domstol A:s huvudbyggnad eller i separata lokaler.
 2. Om käranden företräds av ombud måste ombudets namn och adress anges i stämningsansökan.

En stämningsansökan enligt det europeiska småmålsförfarandet inges med formulär A. Ansökan måste ges in till den domstol som är behörig.

1.4 Hjälp

I mål inför distriktsdomstolarnas underavdelningar kan parterna föra sin egen talan. Det betyder att det inte finns något krav på att företrädas av en advokat. Det är också tillåtet att ta hjälp av ett ombud, som inte behöver vara advokat. Vad gäller ersättning av kostnaderna för rättsligt bistånd från advokat, se även svaret på fråga 1.8 nedan.

Enligt det europeiska förfarandet behöver parterna på samma sätt inte heller företrädas av en advokat eller annan juridisk rådgivare.

1.5 Regler om bevisupptagning

De vanliga bevisrättsliga reglerna gäller. Enligt nederländsk bevisrätt har domaren i princip rätt att fritt bedöma den bevisning som läggs fram. I artikel 9 i förordning (EG) nr 861/2007 regleras bevisupptagningen i det europeiska förfarandet.

1.6 Skriftligt förfarande

Det finns nationella processrättsliga regler för de mål som handläggs vid underavdelningarna (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Skriftliga handlingar kan inges till distriktsdomstolens kansli innan målet diarieförs, men också under förhandlingen. Yrkanden och svaromål kan avges muntligt under förhandlingen i underavdelningen. Det europeiska förfarandet är ett skriftligt förfarande, även om en förhandling kan hållas om domaren anser det vara nödvändigt eller om endera parten kräver det.

1.7 Domens utformning

Domen måste innehålla

 • namn och adress för parterna och deras behöriga ombud eller advokater,
 • parternas yrkanden,
 • en beskrivning av förfarandet,
 • slutsatsen i stämningsansökan och parternas yrkanden,
 • domskälen med angivande av fakta och domarens resonemang,
 • domarens slutliga beslut,
 • domarens namn,
 • kostnadsfördelningen, och
 • datum när domen meddelades.

Domen undertecknas av domaren.

1.8 Ersättning för kostnader

Om ett mål prövas i en underavdelning kan följande kostnader uppkomma: domstolens registreringsavgift, den kostnadsfördelning som domstolen beslutar om samt kostnader för rättsligt bistånd.

Domstolens registreringsavgift ska betalas när talan väcks. Beloppet beror på målets karaktär. I praktiken betalar advokaten detta belopp i förskott och begär det i efterhand av sin klient. Domaren kan bestämma att den förlorande parten ska betala motpartens kostnader. Om ingen av parterna till fullo har fått igenom sina yrkanden ska var och en betala sina egna kostnader. Den kostnadsfördelning som domstolen beslutat om kan även omfatta kostnader för rättsligt bistånd, men också kostnader för vittnen, experter, resor och uppehälle samt kostnader för utdrag och andra utgifter som inte avser domstolen.

Enligt nederländsk lagstiftning kan mindre bemedlade personer ibland få bidrag till att täcka kostnaderna för rättsligt bistånd. Rättshjälp finns inte tillgänglig för alla mål som prövas i underavdelningarna. Om rättshjälp är möjlig ska parten i fråga även betala ett eget bidrag som beror på dennes ekonomiska situation. Advokaten skickar in en ansökan om bidrag för kostnaderna för rättsligt bistånd till Rättshjälpsrådet (Raad voor rechtsbijstand). Detta regleras i lagen om rättshjälp (Wet op de Rechtsbijstand). I kapitel III A i denna lag beskrivs reglerna för rättshjälp i gränsöverskridande tvister inom EU.

1.9 Överklagande

Domar från underavdelningarna kan överklagas till appellationsdomstolen. Ett överklagande är möjligt endast om fordran överstiger 1 750 euro. Ett överklagande kan ges in inom tre månader från den dag då domen meddelades. I det europeiska småmålsförfarandet kan ett beslut av distriktsdomstolarnas underavdelningar överklagas.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.