På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns ett småmålsförfarande i Nordirland. Småmålsdomstolar kan avgöra vissa fordringar av mindre värden på ett informellt sätt i grevskapsdomstolen (county court). I regel behövs inget juridiskt ombud.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Småmålsförfarandet kan normalt tillämpas om det penningbelopp eller värdet på de varor som målet rör inte överstiger 3 000 pund. Vissa fordringar är emellertid undantagna, t.ex. fordringar som rör personskada, ärekränkning eller förtal, en testamentsgåva eller livränta, äganderätt till mark, giftorättsgods och trafikolyckor.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet är valfritt och domaren har i vissa fall befogenhet att hänskjuta en ansökan till en grevskapsdomstol.

1.3 Formulär

The County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R. 1981 No. 225] innehåller de formulär som ska användas i småmålsförfarandet. Det finns formulär för att inleda förfarandet, bestrida fordran och ta på sig ansvaret. Det finns även ett formulär för att ansöka om tredskodom och för att upphäva domen.

1.4 Hjälp

Småmålsförfarandet är tänkt att vara informellt. Domstolens personal kan hjälpa till med att fylla i de nödvändiga formulären och förklara processen. De kan emellertid inte ge juridisk rådgivning.

En rådgivningsbyrå eller ett konsumentrådgivningscentrum kan också bistå parterna i målet.

Om en part i målet har en funktionsnedsättning som gör det svårt att ta sig till domstolen eller att kommunicera bör han eller hon kontakta den berörda domstolens kundtjänst som eventuellt kan ge mer hjälp.

1.5 Regler om bevisupptagning

Småmålsdomstolen är informell och de vanliga strikta bevisreglerna gäller inte. Domstolen kan därför själv välja hur förfarandet vid förhandlingen ska gå till för att vara rättvist. Alla parter måste gå med på att förhöras av domaren under ed, med förbehåll för eventuella juridiska invändningar.

1.6 Skriftligt förfarande

Om fordran inte bestrids, och avser ett fast belopp, kan den hanteras utan förhandling och enbart via ett skriftligt förfarande. I så fall meddelas en så kallad tredskodom.

1.7 Domens utformning

Domaren avkunnar i regel domen muntligen, och anger samtidigt skälen till domen. Domaren kan dock välja att meddela en skriftlig dom.

1.8 Ersättning för kostnader

Det finns begränsningar för ersättning av kostnader. För närvarande kan domaren förordna att följande kostnader ska betalas:

  • Domstolsavgifter.
  • Kostnader för sakkunnigvittnen.

Om en av parterna har uppträtt oresonligt kan domaren förplikta denne att ersätta kostnaderna. Om förfarandet inleddes i grevskapsdomstolen kan domaren bevilja ersättning för berättigade kostnader.

1.9 Överklagande

Om den förlorande parten närvarade eller var företrädd vid förhandlingen kan ett överklagande endast göras genom att be domaren ange skälen till sitt beslut och inge en ansökan till High Court om fastställande av huruvida domarens beslut var juridiskt korrekt.

Om den förlorande parten varken närvarade eller var företrädd vid förhandlingen och efter att ett beslut eller en dom har meddelats kontaktar småmålskontoret och förklarar att han eller hon inte mottagit ansökan eller inte mottog den i tillräckligt god tid för att svara på den, eller av något annat skäl inte hade tid att svara på den, får han eller hon rådet att inge ett överklagande och yrka på att beslutet ska upphävas. En kopia av ansökan skickas till den vinnande parten, som uppmanas att inkomma med ett skriftligt svar inom 14 dagar. Efter att ha prövat ansökan och ett eventuellt svaromål kan domaren fatta något av följande beslut:

  • Besluta att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att inge svaromål och upphäva domen utan domstolsförhandling, samt ge anvisningar om ärendets fortsatta handläggning. Småmålskontoret underrättar parterna om domarens beslut.
  • Fastställa ett datum för förhandling om ansökan om upphävande av beslutet. Parterna underrättas om detta datum och uppmanas att närvara. Småmålskontoret tillsänder även parterna en kopia av det beslut domaren fattar efter att ha prövat denna typ av ansökan.

Om postkontoret returnerar den förlorade partens skriftliga handlingar till småmålskontoret och det är uppenbart att denne inte kände till fordran, ber domstolen domaren att återkalla eventuella beslut som har fattats och kontaktar den vinnande parten med en uppmaning om att tillhandahålla mer information, t.ex. en ny adress till svaranden.

Länkar

Mer information om förfarandena finns på webbplatsen för Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Stöd till parter med funktionsnedsättning

Vissa domstolskanslier har särskild kundtjänstpersonal som kan hjälpa till. Om dessa inte kan hjälpa till kan den part som har en funktionsnedsättning kontakta domstolsverkets informationscentrum på telefonnummer +44 300 200 7812.

Senaste uppdatering: 23/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.