Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns två specifika nationella småmålsförfaranden (lagdekret nr 269/98):

 • En särskild talan om fullgörande av ekonomiska förpliktelser till följd av ett avtal, bestående av ett snabbt och förenklat fastställelseförfarande.
 • Ett betalningsföreläggande, som är ett sätt att driva in obetalda skulder som rör små summor.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

För båda specialförfarandena ovan gäller att följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Det ska finnas en ekonomisk förpliktelse (en kontantbetalningsskyldighet).
 • Förpliktelsen ska härröra från ett avtal.
 • Summan får inte överstiga 15 000 euro.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Käranden kan välja mellan de förfaranden som anges i svaret på fråga 1.

1.3 Formulär

Vid en särskild talan om fullgörande av ekonomiska avtalsförpliktelser behöver ansökan och svaromålet inte inges i form av inlagor. Kraven behöver med andra ord inte numreras i artiklar. Om handlingarna inges av ett juridiskt ombud måste de skickas elektroniskt med hjälp av särskilda formulär för detta ändamål som tillhandahålls av domstolens IT-system. Formulären måste användas om inte ombudet åberopar legitima skäl för att inte använda detta system. Om handlingarna inges av parterna själva behöver det särskilda formuläret inte användas, utan de kan skickas till domstolen i ett rekommenderat brev eller faxas till domstolen.

Ett betalningsföreläggande måste inges på det särskilda formulär som finns på https://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx Det är obligatoriskt att använda detta formulär, och detta gäller oavsett om det inges av parten direkt eller av ett ombud.

Om ansökan om betalningsföreläggande inges av ett juridiskt ombud måste ansökan skickas elektroniskt via domstolens IT-system (om inte ombudet åberopar legitima skäl för att inte använda detta system). Om ansökan om betalningsföreläggande inges direkt av parten kan ansökan inges i pappersform.

1.4 Hjälp

Båda förfarandena omfattas av systemet med rättshjälp (t.ex. förordnande av juridiskt ombud, betalning av det juridiska ombudets arvode, betalning av domstolsavgifter och andra liknande kostnader).

1.5 Regler om bevisupptagning

Vid en särskild talan om fullgörande av ekonomiska avtalsförpliktelser sker bevisupptagningen på följande sätt:

 • Bevis läggs fram under förhandlingen.
 • Om fordran inte överstiger 5 000 euro får varje part kalla upp till tre vittnen. I annat fall får upp till fem vittnen kallas. En part får inte i något av ovannämnda fall kalla fler än tre vittnen för var och en av de faktiska omständigheter som åberopas.
 • Om fordringarna inte överstiger 5 000 euro och parterna inte företräds av ett juridiskt ombud, eller om det juridiska ombudet inte dyker upp, förhörs vittnena av domaren.
 • Sakkunnigbevisning lämnas alltid av en enda sakkunnig.
 • Domaren kan begära in ytterligare bevisning om domaren anser att detta är nödvändigt för att avgöra målet. I så fall kan domaren när tillfälle ges besluta att förhandlingen ska skjutas upp och återupptas vid ett senare tillfälle. Domen måste meddelas inom 30 dagar.

Betalningsförelägganden:

 • Om en svarande som delgetts ett betalningsföreläggande inte bestrider detta behöver bevisning inte läggas fram, och behörig domstolstjänsteman förser i så fall betalningsföreläggandet med följande kommentar – ”Denna handling har rättsverkan”.
 • Om ett betalningsföreläggande bestrids tillämpas samma förfarande som vid en särskild talan om fullgörande av avtalsförpliktelser och tillhörande förfarande för bevisupptagning.
 • Om svaranden inte kan delges handläggs betalningsföreläggandet som ett vanligt mål om käranden har uttryckt ett önskemål om detta. I annat fall returnerar domstolstjänstemannen ansökan om betalningsföreläggande till käranden.

1.6 Skriftligt förfarande

Om svaranden har delgetts och inte bestrider betalningsföreläggandet sker hela förfarandet skriftligt.

Vid en särskild talan om fullgörande av en ekonomisk avtalsförpliktelse får vittnen lägga fram skriftlig bevisning om deras kännedom om de faktiska omständigheterna förvärvades till följd av fullgörandet av deras åligganden.

I så fall avges ett skriftligt vittnesmål, daterat och undertecknat av vittnet, tillsammans med en uppgift om vilken talan som avses, de faktiska omständigheter som vittnet känner till och anledningen till att vittnet känner till dessa.

1.7 Domens utformning

Om en särskild talan om fullgörande av ekonomiska avtalsförpliktelser avgörs genom muntlig förhandling avkunnas domen muntligen och skrivs sedan ned, tillsammans med en kort och koncis motivering.

När ett betalningsföreläggande fastställs fattas inget särskilt beslut om detta. Domstolstjänstemannen bifogar endast en verkställighetsförklaring.

1.8 Ersättning för kostnader

Den tappande parten betalar den vinnande partens rättegångskostnader. Hur stor del av kostnaderna som ska betalas beror på hur stor del av målet som den tappande parten förlorat. Den vinnande parten kan således få full eller delvis ersättning för följande kostnader: domstolsavgifter som redan betalats, kostnader som parten ådragit sig i samband med bevisföringen när det inte var denna part som begärde bevisningen eller denna bevisning inte användes, betalning av exekutionstjänstemannens arvode och utlägg (t.ex. när en exekutionstjänsteman delger svaranden) och advokatens arvode och utlägg.

De belopp som ersättning yrkas för måste specificeras i en särskild skrivelse. Den part som har rätt till ersättning måste skicka skrivelsen till domstolen, till den tappande parten, och i förekommande fall till exekutionstjänstemannen, inom fem dagar från det att avgörandet vann laga kraft.

Skrivelsen ska innehålla följande uppgifter:

 • Partens namn, målnummer samt det juridiska ombudets eller exekutionstjänstemannens namn.
 • De belopp som parten har betalat i domstolsavgifter.
 • De belopp som parten tidigare har betalat i ersättning för exekutionstjänstemannens utlägg.
 • De belopp som betalats för det juridiska ombudets eller exekutionstjänstemannens arvode.
 • Det belopp som ska betalas.

I regel betalas kostnaderna direkt av den tappande parten till den ersättningsberättigade parten, om inte annat föreskrivs i lag.

1.9 Överklagande

Avgöranden som meddelats angående en särskild talan om fullgörande av ekonomiska avtalsförpliktelser kan bestridas genom ett överklagande till en appellationsdomstol om tvisteföremålets värde överstiger 5 000 euro och det omtvistade avgörandet är till klagandens nackdel, motsvarande ett belopp på mer än 2 500 euro.

Överklagandet sker i form av ett ordinarie överklagande. Den nationella lagstiftningen innehåller även bestämmelser om extraordinära överklaganden.

Vid ett betalningsföreläggande måste ett yrkande om att ansökan om betalningsföreläggandet ska avslås och ett yrkande om att den verkställighetsförklaring som domstolstjänstemannen har bifogat ska avslås inges till domstolen.

Länkar:

Lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998 kan konsulters på http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Justitieministeriets portal Citrus kan konsulteras på https://www.citius.mj.pt/.

Varning

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. Det är även nödvändigt att läsa de fullständiga versionerna av relevant gällande lagstiftning, eftersom ändringar kan ha gjorts som ännu inte har förts in i detta faktablad.

Senaste uppdatering: 05/01/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.