Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns ett särskilt förenklat förfarande för småmål.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Gränsen för det särskilda förfarandet för mål som rör monetära förpliktelser som anses vara av lågt värde eller som är följden av kommersiella transaktioner är 15 000 euro.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet är frivillig.

1.3 Formulär

Det finns inga formulär för denna typ av förfarande i portugisisk lagstiftning.

1.4 Hjälp

Rättshjälpssystemet gäller för alla domstolar och alla typer av mål.

I mål som rör ett värde på högst 5 000 euro är det domaren som håller i utfrågningen av vittnen om parterna inte har utsett ett juridiskt ombud eller det juridiska ombudet inte har kommit till förhandlingen då målet diskuteras och dom meddelas.

1.5 Regler om bevisupptagning

För detta förfarande är reglerna för bevisupptagning mindre stränga och mer flexibla än för ordinarie fastställelseförfaranden.

Syftet med reglerna är att förfarandet ska vara mindre krävande och mer flexibelt, vilket gäller följande:

a)      Bevisningen läggs fram under en utfrågning. Om det berörda beloppet är lägre än 5 000 euro får parterna endast åberopa tre vittnen, medan fem vittnen är tillåtna i andra mål. De får dock inte åberopa fler än tre vittnen för varje sakfråga de vill bevisa. Vittnen som förklarar att de inte har någon kännedom om saken beaktas inte.

b)      Förhandlingen hålls inom 30 dagar och om målet rör ett belopp på mindre än 5 000 euro är det inte nödvändigt att fastställa datum med eventuella juridiska ombuds samtycke.

c)      Målet skjuts inte upp om någon av parterna eller de juridiska ombuden är frånvarande, trots att de har giltiga skäl, om det berörda beloppet är lägre än 5 000 euro.

d)     Om mål där beloppet är högre än 5 000 euro skjuts upp måste utfrågningen hållas inom 30 dagar. Målen får bara skjutas upp en gång.

e)      Om domstolen anser att det krävs ytterligare utredning för att kunna fatta ett korrekt beslut avbryts förfarandet och ett nytt datum för närmare utredning fastställs omedelbart. Rättegången måste avslutas inom 30 dagar.

f)       Sakkunnigbevisning lämnas alltid av en enda sakkunnig.

g)      När bevisen har lagts fram får varje juridiskt ombud hålla ett kort anförande.

1.6 Skriftligt förfarande

Förfarandet är muntligt.

1.7 Domens utformning

Reglerna för domens utformning är mer flexibla i det att bevisföringen alltid måste vara koncis, det vill säga kortfattad och saklig.

Domaren är dessutom inte skyldig att skriva en dom, utan kan läsa upp den omedelbart för protokollet.

Dom som meddelas i mål där svaranden, som kallats personligen, inte går i svaromål är också mycket enklare utformade, eftersom den enda åtgärd med laga kraft som vidtas av domaren är att bifoga en verkställighetsförklaring till ansökan, om det inte står klart att det rör sig om förhalning eller att begäran är uppenbart otillåtlig.

Det är endast i uppenbara fall som domstolen behandlar frågan om förhalning (vid formella brister som är så stora att domaren inte kan bifalla begäran eller frikänna svaranden) eller avvisa kärandens krav som uppenbart otillåtliga.

1.8 Ersättning för kostnader

Inga begränsningar finns.

De parter som har rätt till kostnadsersättning skickar inom fem dagar en skrivelse via domstolen till den förlorande parten.

Skrivelsen måste innehålla följande uppgifter:

a)      Partens namn, målnummer samt det juridiska ombudets eller exekutionsbiträdets namn.

b)      Under en separat rubrik, de belopp som parten betalat i domstolsavgifter.

c)      Under en separat rubrik, de belopp parten har betalat i form av utgifter.

d)     Under en separat rubrik, de belopp som betalats för juridiska ombud, förutom när beloppen är högre än 50 procent av de totala domstolsavgifter som betalats av den förlorande och den vinnande parten.

e)      Angivelse av det belopp som ska betalas.

Kostnaderna betalas direkt av den förlorande parten till den ersättningsberättigade parten, om inget annat anges i artikel 540 i civilprocesslagen.

Enligt civilprocesslagen ska den förlorande parten ersätta följande  omkostnader:

a)      Belopp för domstolsavgifter som betalats av den vinnande parter, i förhållande till löneinkomst.

b)      Belopp för omkostnader som betalas av den vinnande parten.

c)      50 procent av de totala domstolsavgifter som betalats av den förlorande och den vinnande parten som ersättning för den vinnande partens kostnader för juridiskt ombud om en skrivelse lämnas in.

1.9 Överklagande

Inga särskilda regler gäller för överklagande och därför finns inte heller undantag eller särskilda begränsningar för möjligheten att överklaga. Överklaganden är tillåtliga eller inte enligt de allmänna villkoren.

Ligações úteis

Närmare upplysningar lämnas i följande länkar:

Senaste uppdatering: 14/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.