Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Artiklarna 1026–1033 i den nya civilprocesslagen, som trädde i kraft den 15 februari 2013, reglerar specifikt detta förfarande för tvister om mindre värden.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

I artikel 1025 i den nya civilprocesslagen fastställs att fordrans värde exklusive ränta, rättegångskostnader och övriga omkostnader inte får överstiga 10 000 leu när talan väcks vid domstol.

När det gäller tillämpningsområdet (ratione materiae) kan förfarandet för tvister om mindre värden inte användas i skattemässiga, tullrelaterade eller administrativa ärenden eller med avseende på statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet i samband med myndighetsutövning. Förfarandet kan heller inte användas för fordringar som rör fysiska personers civilstånd eller rättskapacitet, egendomsrätt gällande släktskap, arv, insolvens, uppgörelse med borgenärer, förfaranden som inbegriper likvidation av insolventa företag eller andra juridiska personer eller andra liknande förfaranden, socialförsäkring, arbetsrätt, hyra av fast egendom, utom om förfarandet gäller skulder eller penningbetalningar, skiljeförfarande samt kränkningar av privatlivet eller personlighetsskyddet.

1.2 Tillämpning av förfarandet

I den nya civilprocesslagen är förfarandet för tvister om mindre värden av alternativ natur. Käranden kan välja mellan förfarandet för tvister om mindre värden och det ordinarie rättegångsförfarandet. Om käranden är i domstol till följd av att talan väckts hanteras fordran inom det ordinarie förfarandet, såvida inte käranden senast vid den första förhandlingen uttryckligen begär att det särskilda förfarandet ska tillämpas. Om en fordran inte kan regleras i enighet genom ett förfarande för tvister om mindre värden informerar domstolen käranden om detta. Om käranden inte drar tillbaka sin fordran kommer den att behandlas enligt den allmänna lagstiftningen. Den första instans som är behörig att hantera fordran är distriktsdomstolen. Territoriell behörighet fastställs i den allmänna lagstiftningen.

1.3 Formulär

I justitieministeriets förordning nr 359/C av den 29 januari 2013 om godkännande av de formulär som ska användas i förfarandet för tvister om mindre värden, i enlighet med artiklarna 1025–1032 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen, föreskrivs obligatoriska standardformulär för detta förfarande. Dessa standardformulär är följande: ansökningsformulär, formulär för komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläret samt svarsformulär.

1.4 Hjälp

Hjälp ges inom ramen för domarens aktiva roll, inte specifikt för denna typ av mål.

1.5 Regler om bevisupptagning

Domstolen kan tillåta annan bevisning än de uppgifter som parterna lämnar. Bevisning som medför uppenbart orimliga kostnader i förhållande till fordrans värde eller genkäromålet tillåts dock inte.

1.6 Skriftligt förfarande

I artikel 1028 ff. i den nya civilprocesslagen anges att käranden kan inleda ett förfarande för tvister om mindre värden genom att fylla i ansökningsformuläret och lämna eller översända detta till behörig domstol per post eller på annat sätt som säkerställer att formuläret skickas och ett mottagningsbevis erhålls. Kopior av uppgifter som käranden kan komma att hänvisa till lämnas eller översänds också tillsammans med ansökningsformuläret. Om de uppgifter som käranden lämnar är otydliga eller bristfälliga eller om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt ger domstolen käranden möjlighet att komplettera eller rätta formuläret eller lämna ytterligare uppgifter eller handlingar, utom i fall där talan är uppenbart ogrundad eller otillåtlig. En sådan talan ogillas. Om käranden inte kompletterar eller rättar ansökningsformuläret inom den tidsfrist som domstolen fastställt avvisas talan.

Förfarandet för tvister om mindre värden är skriftligt och sker bakom stängda dörrar. Domstolen kan ålägga parterna att infinna sig om deras närvaro anses nödvändig eller om någon av parterna kräver det. Domstolen kan avslå en sådan begäran om den anser att omständigheterna i målet är sådana att muntliga utsagor inte behövs. Skälen för avslaget anges skriftligen och kan inte överklagas.

Efter att ha mottagit ett korrekt ifyllt ansökningsformulär översänder domstolen svarsformuläret till svaranden, tillsammans med en kopia av ansökningsformuläret och kopior av de uppgifter som käranden lämnat. Svaranden måste lämna ett korrekt ifyllt svarsformulär inom 30 dagar från det att handlingarna mottogs, samt kopior av de handlingar som svaranden avser att åberopa. Svaranden behöver inte använda svarsformuläret utan kan svara på annat lämpligt sätt. Domstolen ska omedelbart ge käranden kopior av svarandens svar och av genkäromålet, i förekommande fall, samt av de uppgifter som svaranden lämnat. Om svaranden har väckt ett genkäromål måste käranden lämna ett korrekt ifyllt svarsformulär eller svara på annat sätt inom 30 dagar från mottagandet. Ett genkäromål, som inte kan hanteras inom detta förfarande, skiljs ut och behandlas enligt den allmänna lagstiftningen. Domstolen kan begära att parterna lämnar ytterligare uppgifter inom den föreskrivna tidsfristen, som inte får överstiga 30 dagar från mottagandet av svarandens eller, i förekommande fall, kärandens svar. Om domstolen har fastställt en tidsfrist då parterna ska infinna sig i domstolen måste parterna få en kallelse till rättegång. Så snart domstolen har fastställt en tidsfrist då ett steg i processen ska vara slutfört informerar domstolen den berörda parten om följderna av att inte respektera tidsfristen.

Domstolen meddelar sin dom inom 30 dagar från mottagandet av alla nödvändiga uppgifter eller, i förekommande fall, den muntliga förhandlingen. Om den berörda parten inte svarar före tidsfristens utgång meddelar domstolen en dom i huvudkäromålet eller genkäromålet avseende det material som bifogas handlingarna i målet. Den dom som meddelas av domstolen i första instans är verkställbar från det datum då domen meddelas och delges parterna.

1.7 Domens utformning

Inga regler.

1.8 Ersättning för kostnader

I artikel 1031 i den nya civilprocesslagen anges att den förlorande parten är skyldig att betala rättegångskostnaderna om den andra parten begär detta. Domstolen godtar inga onödiga kostnader för den vinnande partens räkning eller kostnader som är orimliga i förhållande till fordrans värde.

1.9 Överklagande

I artikel 1032 i den nya civilprocesslagen föreskrivs att en dom kan överklagas till domstol men att detta måste ske inom 30 dagar från den dag domen delges. Om det finns skäl kan appellationsdomstolen avbryta verkställigheten, förutsatt att en säkerhet som motsvarar 10 % av fordrans värde ställs. Appellationsdomstolens beslut delges alla parter och är slutgiltigt.

Senaste uppdatering: 29/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.