Småmål

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

I artiklarna 1026–1033 i den nya civilprocesslagen, som trädde i kraft den 15 februari 2013, regleras ett specifikt småmålsförfarande.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

I artikel 1026 i den nya civilprocesslagen fastställs att det yrkade beloppet exklusive ränta, rättegångskostnader och övriga omkostnader inte får överstiga 10 000 rumänska leu när talan väcks vid domstol.

I enlighet med artikel 8 i lag nr 220/2022 av den 15 juli 2022 om anpassning av vissa åtgärder till förmån för institutionerna på det rättsliga området under det undantagstillstånd som utlysts för att förebygga och bekämpa effekterna av covid-19-pandemin ska avdelning X i småmålsförfarandet i bok VI i lag nr 134/2010, i dess ändrade lydelse, tillämpas om det yrkade beloppet exklusive ränta, rättegångskostnader och övriga omkostnader inte överstiger 50 000 rumänska leu när talan väcks vid domstol. I enlighet med artikel 20 i lag nr 220/2022 ska bestämmelserna i artikel 8 i nämnda lag tillämpas under ett år från och med den 22 juli 2022 (den dag som lagen trädde i kraft).

1.2 Tillämpning av förfarandet

I den nya civilprocesslagen föreskrivs ett alternativ till småmålsförfarandet. Sökanden kan välja mellan småmålsförfarandet och det ordinarie rättegångsförfarandet. Om sökanden har väckt talan vid domstol handläggs talan inom det ordinarie förfarandet, såvida inte sökanden senast vid den första förhandlingen uttryckligen begär att det särskilda förfarandet ska tillämpas. Om tvisten inte kan avgöras genom ett småmålsförfarande informerar domstolen sökanden om detta. Om sökanden inte drar tillbaka sin talan kommer den att handläggas enligt den allmänna lagstiftningen. Den första instans som är behörig att reglera anspråket är distriktsdomstolen. Territoriell behörighet fastställs i den allmänna lagstiftningen.

1.3 Formulär

I justitieministeriets förordning nr 359/C av den 29 januari 2013 om godkännande av de formulär som ska användas i småmålsförfarandet, i enlighet med artiklarna 1025–1032 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen, föreskrivs obligatoriska standardformulär för detta förfarande. Dessa standardformulär är följande: ansökningsformulär, formulär för komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläret samt svarsformulär.

1.4 Hjälp

Hjälp tillhandahålls inom ramen för den aktiva roll som domaren har och inte specifikt för denna typ av mål.

1.5 Regler om bevisupptagning

Domstolen kan tillåta annan bevisning än de uppgifter som parterna lämnar. Bevisning som medför uppenbart orimliga kostnader i förhållande till det yrkade beloppet i käromålet eller genkäromålet är emellertid inte tillåten.

1.6 Skriftligt förfarande

I artikel 1029 ff. i den nya civilprocesslagen anges att käranden kan inleda ett småmålsförfarande genom att fylla i ansökningsformuläret och lämna in eller skicka det till behörig domstol per post eller på annat sätt som säkerställer att formuläret skickas och ett mottagningsbevis erhålls. Kopior av uppgifter som sökanden kan komma att hänvisa till lämnas eller skickas också tillsammans med ansökningsformuläret. Om de uppgifter som sökanden lämnar är otydliga eller bristfälliga eller om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt ger domstolen sökanden möjlighet att komplettera eller rätta formuläret eller lämna ytterligare uppgifter eller handlingar, utom i fall där talan är uppenbart ogrundad eller inte kan tas upp till prövning. En talan som är uppenbart ogrundad eller inte kan tas upp till prövning ogillas. Om sökanden inte kompletterar eller rättar ansökningsformuläret inom den tidsfrist som domstolen fastställt avvisas talan.

Småmålsförfarandet är skriftligt och sker bakom stängda dörrar. Domstolen kan ålägga parterna att infinna sig om deras närvaro anses nödvändig eller om någon av parterna kräver det. Domstolen kan avslå en sådan begäran om den anser att omständigheterna i målet är sådana att muntliga utsagor inte behövs. Skälen för avslaget anges skriftligen och kan inte överklagas.

Efter att ha mottagit ett korrekt ifyllt ansökningsformulär översänder domstolen svarsformuläret till svaranden, tillsammans med en kopia av ansökningsformuläret och de uppgifter som sökanden lämnat. Svaranden måste lämna det ifyllda svarsformuläret inom 30 dagar från det att handlingarna delgetts, samt kopior av de handlingar som svaranden avser att åberopa. Svaranden behöver inte använda svarsformuläret utan kan svara på annat lämpligt sätt. Domstolen ska omedelbart delge sökanden kopior av svarandens svar och av genkäromålet, i förekommande fall, samt av de uppgifter som svaranden lämnat. Om svaranden har väckt ett genkäromål måste sökanden lämna ett korrekt ifyllt svarsformulär eller svara på annat sätt inom 30 dagar från delgivningen. Ett genkäromål, som inte kan handläggas inom detta förfarande, avskiljs och behandlas enligt den allmänna lagstiftningen. Domstolen kan begära att parterna lämnar ytterligare uppgifter inom den föreskrivna tidsfristen, som inte får överstiga 30 dagar från mottagandet av svarandens eller, i förekommande fall, sökandens svar. Om domstolen har fastställt en tidsfrist då parterna ska infinna sig i domstolen måste parterna delges en kallelse till rättegång. Så snart domstolen har fastställt en tidsfrist för slutförandet av ett steg i processen informerar domstolen den berörda parten om följderna av att inte respektera tidsfristen.

Domstolen meddelar sin dom inom 30 dagar från mottagandet av alla nödvändiga uppgifter eller, i förekommande fall, från den muntliga förhandlingen. Om den berörda parten inte svarar innan tidsfristen löper ut meddelar domstolen en dom i huvudkäromålet eller genkäromålet på grundval av handlingarna i målet. Den dom som meddelas av domstolen i första instans är verkställbar från det datum då domen meddelas och delges parterna.

1.7 Domens utformning

Nej.

1.8 Ersättning för kostnader

I artikel 1032 i den nya civilprocesslagen anges att den förlorande parten är skyldig att betala rättegångskostnaderna om den andra parten begär detta. Detta omfattar emellertid inte några onödiga kostnader från den vinnande parten eller kostnader som är orimliga i förhållande till det yrkade beloppet.

1.9 Överklagande

I artikel 1033 i den nya civilprocesslagen föreskrivs att en dom kan överklagas till domstol men att detta måste ske inom 30 dagar från den dag domen har delgetts. Om det är motiverat kan appellationsdomstolen skjuta upp verkställigheten, förutsatt att en säkerhet som motsvarar 10 % av det omtvistade beloppet ställs. Appellationsdomstolens beslut delges parterna och är slutgiltigt.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.