På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Före den 28 november 2016 tillämpade sheriffdomstolarna (Sheriff Courts) ett småmålsförfarande. Det rörde sig om ett förenklat förfarande för penningfordringar på högst 3 000 pund.

Sedan den 28 november 2016 tillämpas ett nytt förfarande, det så kallade förenklade förfarandet (Simple Procedure).

Det finns också ett summariskt förfarande (Summary Cause), som tillämpas i mål som gäller värden på upp till 5 000 pund. Detta förfarande är något mer komplicerat än det förenklade förfarandet.

Det förenklade förfarandet

Sedan den 28 november 2016 bör alla som har en fordran på högst 5 000 pund och som söker betalning, leverans eller återtagande av lös egendom, eller som vill att någon ska göra något, använda sig av det förenklade förfarandet.

Det förenklade förfarandet har tagits fram som ett snabbt, billigt och informellt sätt att lösa tvister vars ekonomiska värde inte överstiger 5 000 pund.

Fordringsägaren inger sin fordran till sheriffdomstolen. Den part som fordran riktas mot kallas svarande. Det slutliga beslutet fattas av en sheriffdomare eller assisterande sheriffdomare för förenklade och summariska förfaranden (summary sheriff). Du behöver inte anlita en advokat för att använda det förenklade förfarandet, men kan om du vill.

Mer information om det förenklade förfarandet finns på webbplatsen för det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Det förenklade förfarandet ersätter det tidigare småmålsförfarandet. Det ersätter också det summariska förfarandet, men bara om talan rör betalning, leverans eller återtagande av lös egendom, eller syftar till att någon ska göra något.

En talan om tillämpning av det summariska förfarandet kan väckas som en action of furthcoming (en typ av talan som väcks för indrivning av pengar eller återvinning av egendom), en talan om beräkning och betalning, en talan om återtagande av fast egendom, en talan om leverans eller en talan om tillfälligt underhåll. Om det finns en alternativ penningfordran måste denna vara lägre än 5 000 pund.

1.2 Tillämpning av förfarandet

En talan som väcks enligt antingen det förenklade förfarandet eller det summariska förfarandet måste följa de obligatoriska rättegångsreglerna. Dessa finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

1.3 Formulär

Det finns särskilda formulär för alla etapper av det förenklade förfarandet och det summariska förfarandet, t.ex. ansökningsformulär/stämningsansökningar för att väcka talan, formulär för beslut/bestyrkt beslutsutdrag. Enligt Simple Procedure Rules från 2016 och Summary Cause Rules från 2002 är det obligatoriskt att använda formulären. Formulären finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

1.4 Hjälp

Sheriffdomstolens kansli kan hjälpa till att fylla i ansökningsformuläret (formulär 3A). Rådgivningsbyråer för rådgivning till medborgarna kan också hjälpa till. Om du behöver mer information om det förenklade förfarandet kan du vända dig till kärandens lokala sheriffdomstol.

Information om sheriffdomstolarna i Skottland finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

1.5 Regler om bevisupptagning

De förhandlingar som hålls inom ramen för det förenklade förfarandet är så informella som omständigheterna tillåter. Sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren förklarar alla juridiska termer eller uttryck som används. Skriftliga handlingar och annan bevisning kan inges till domstolen. Enkla regler styr hur detta ska gå till, inklusive vad som ska sändas till käranden respektive svaranden och vilka tidsfrister som gäller för att inge skriftliga handlingar och annan bevisning.

1.6 Skriftligt förfarande

Om talan inte bestrids är hela förfarandet skriftligt. Om talan bestrids kan det behövas en domstolsförhandling. Sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren kan även fatta beslut utan förhandling.

Sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren kan även besluta sig för att ha en diskussion om hur målet ska hanteras. Diskussionen om hur målet ska hanteras sker i rättssalen eller på någon annan plats som sheriffdomaren eller den summariska sheriffdomaren beslutar. Sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren beslutar också hur diskussionen ska genomföras, t.ex. via videokonferens, konferenssamtal eller något annat format som de beslutar.

1.7 Domens utformning

Efter avslutad förhandling fattar sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren antingen omgående ett beslut eller meddelar att de inte kan fatta ett beslut med en gång. Om sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren inte fattar sitt beslut med en gång måste beslutet fattas inom fyra veckor från förhandlingen.

Om beslutat fattas i närvaro av parterna måste sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren förklara skälen till beslutet. Om beslutet inte fattas med en gång måste skälen till beslutet anges i ett särskilt meddelande.

1.8 Ersättning för kostnader

I regel ersätts inte de kostnader som uppstått i ett enkelt förfarande om värdet på fordran är 300 pund eller lägre.

Om värdet är högre än 300 pund men inte högre än 1 500 pund får den högsta ersättning för kostnader som domstolen beviljar den vinnande parten i regel inte överstiga 150 pund.

Om värdet är högre än 1 500 pund men inte högre än 3 000 pund får den högsta ersättning för kostnader som domstolen beviljar den vinnande parten i regel inte överstiga 10 procent av värdet på fordran.

För fordringar vars värde uppgår till mellan 3 001 pund och 5 000 pund är huvudregeln dessutom att den förlorande parten betalar den vinnande partens kostnader. Om en part företräds en advokat (solicitor) kan dessa kostnader vara högre. Mer information om kostnader finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

En talan som väcks inom ramen för det summariska förfarandet omfattas inte av samma begränsningar, och redovisningen av kostnaderna bedöms i regel av en domstolstjänsteman vid sheriffdomstolen och godkänns sedan av sheriffdomaren eller den assisterande sheriffdomaren.

1.9 Överklagande

Ett beslut som fattats inom ramen för det förenklade förfarandet kan överklagas. Ett överklagande till sheriffdomstolen för överklaganden (Sheriff Appeal Court) ska göras på formulär 16A och inges till den domstol som prövade fordran enligt det förenklade förfarandet. Ansökan ska inges inom fyra veckor från det att domstolstjänstemannen skickade beslutsformuläret till den vinnande parten. Separata överklagandebestämmelser för det summariska förfarandet och mer information finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

Om en talan i ett enkelt förfarande inte bestrids kan ansökan om att upphäva sheriffdomarens eller den assisterande sheriffdomarens beslut inges till domstolen. Detta är möjligt under vissa omständigheter. I så fall ska ansökan göras på formulär 13B. Mer information om förfarandet för att upphäva beslut finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

Länkar

På det skotska domstolsverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller för det ordinarie förfarandet, det summariska förfarandet och det förenklade förfarandet.

Assisterande sheriffdomare (summary sheriff)

Ämbetet som assisterande sheriffdomare inrättades genom Courts Reform (Scotland) Act 2014.  Mer information finns på webbplatsen för det skotska domstolsväsendet (Judiciary of Scotland).

Senaste uppdatering: 24/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.