Småmål

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns inget särskilt småmålsförfarande och därför regleras tvister om mindre värden av de allmänna bestämmelserna för tvistemål. Ingen förhandling hålls för fordringar under 2 000 euro och som endast kräver enkel prövning.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Förfarandet regleras av de allmänna bestämmelserna för tvistemål.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet inleds genom en ansökan, och följer det vanliga förfarandet för stämningsansökningar.

1.3 Formulär

Inga särskilda formulär behövs.

1.4 Hjälp

Parterna kan få hjälp genom domstolarnas allmänna skyldighet att under hela förfarandet upplysa dem om deras processrättsliga rättigheter och skyldigheter, och om deras möjlighet att välja en advokat eller kontakta Centrumet för rättshjälp (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Regler om bevisupptagning

Förfarandet regleras av de allmänna bestämmelserna för tvistemål.

1.6 Skriftligt förfarande

Det är vanligtvis detsamma som i andra tvistemål.

1.7 Domens utformning

Det är vanligtvis detsamma som i andra tvistemål.

1.8 Ersättning för kostnader

Det är vanligtvis detsamma som i andra tvistemål.

Domstolen tillerkänner en part ersättning för rättegångskostnaderna beroende på utfallet i målet. En part som endast delvis får sina yrkanden i målet godkända, tillerkänns proportionell ersättning för rättegångskostnaderna eller så beslutar domstolen att ingen av parterna har rätt till ersättning för rättegångskostnaderna. Om en part procedurmässigt bär ansvaret för att målet avbryts, tillerkänner domstolen motparten ersättning för rättegångskostnaderna. Om en part bär ansvaret för kostnader som annars inte skulle ha uppstått tillerkänner domstolen motparten ersättning för dessa kostnader. I undantagsfall, och på särskilda grunder, kan domstolen besluta att ingen av parterna har rätt till ersättning för rättegångskostnaderna.

1.9 Överklagande

En part har möjlighet att överklaga en dom på samma sätt som i vanliga tvistemål. Ett överklagande får inges till den domstol vars avgörande bestrids. Överklagandet ska inges inom 15 dagar från dagen för delgivningen av avgörandet.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.