Småmål

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns ett särskilt småmålsförfarande i den slovenska lagstiftningen. Det regleras av kapitel 30 i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Enligt bestämmelserna i civilprocesslagen kvalificeras tvister om ett belopp på högst 2 000 euro som småmål. I handelsrättsliga tvister får det yrkade beloppet vara högst 4 000 euro för att det ska vara ett småmål. Småmål omfattar även tvister där yrkandet inte har ett penningvärde, och där käranden i sin talan förklarar att han eller hon är villig att godta ett penningbelopp på högst 2 000 euro (i handelsrättsliga tvister 4 000 euro) i stället för att täcka fordran, och tvister där tvisteföremålet är leverans av lös egendom och det belopp som angetts av käranden i yrkandet inte överskrider 2 000 euro (i handelsrättsliga tvister 4 000 euro). Småmål omfattar inte egendomstvister, upphovsrättstvister, tvister om skydd för eller användning av uppfinningar och varumärken eller rätten att använda ett handelsnamn, tvister om konkurrensskydd eller tvister om olaga intrång.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Bestämmelser om hur förfarandet ska tillämpas anges i punkt 1.1. Småmålsförfaranden prövas av lokala domstolar (okrajno sodišče), förutom handelstvister som avgörs av distriktsdomstolar (okrožno sodišče).

1.3 Formulär

Det finns endast blanketter för småmålsförfaranden som inleds av en part på grundval av ett autentiskt dokument. Ifyllda blanketter kan skickas via elektroniska medel till följande adress: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Detta rör verkställighetsförfaranden på grundval av ett autentiskt dokument. Efter ett vederbörligen motiverat klagomål fortsätter detta förfarande på samma sätt som en invändning mot ett betalningsföreläggande. Förutom detta har inga blanketter tagits fram för småmålsförfaranden för att hjälpa parterna att inleda en tvist.

För närmare upplysningar om möjligheter att lämna in ansökningar på elektronisk väg, se faktabladet om automatiserad behandling.

1.4 Hjälp

Parterna kan begära rättshjälp, som beviljas om de uppfyller villkoren i lagen om kostnadsfri rättshjälp (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Regler om bevisupptagning

I småmålsförfaranden är käranden skyldig att uppge alla fakta i ärendet och anföra alla bevis i sin talan, medan svaranden är skyldig att göra detta i sin försvarsplädering. Varje part får sedan lämna in en förberedande plädering. Fakta och bevisning som läggs fram i skriftliga pläderingar vid ett senare datum beaktas inte. Tidsfristen för att lämna in försvarsplädering och förberedande pläderingar är åtta dagar.

1.6 Skriftligt förfarande

Småmålsförfaranden genomförs enligt ett skriftligt förfarande. Domstolen får begränsa tiden och omfattningen av bevisupptagningsförfarandet och genomföra detta förfarande efter eget gottfinnande för att å ena sidan se till att parternas rättigheter skyddas ordentligt och å andra sidan påskynda förfarandena och hålla kostnaderna nere.

1.7 Domens utformning

Domar i småmål avges omedelbart efter det att huvudförhandlingen avslutats. En skriftlig dom består av en inledning, artikeltext, en motivering samt information om lagliga rättigheter. Den kan ha en längre eller en mer kortfattad motivering.

1.8 Ersättning för kostnader

Förfarandekostnaderna styrs av vilken part som vinner, dvs. den förlorande parten är skyldig att ersätta den andra partens kostnader.

1.9 Överklagande

Parterna kan överklaga en dom i första instans eller ett beslut om avslutande av ett småmålsförfarande inom åtta dagar. Domar eller beslut kan endast bestridas vid allvarliga överträdelser av bestämmelserna i artikel 339.2 i civilprocesslagen och vid överträdelser av materiell rätt. I förfaranden för handelsrättsliga småmål kan endast parter som har meddelat sin avsikt att överklaga domen också göra detta. Det finns ingen översynsprocess i småmålsförfaranden och grunderna för att besluta att ett förfarande ska upprepas är begränsade.

Länkar

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Senaste uppdatering: 08/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.