Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Ja, muntliga förfaranden för fordringar på högst 6 000 euro.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Fordringar på upp till 6 000 euro tas upp i muntliga förhandlingar.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Genom en skriftlig ansökan.

1.3 Formulär

Det finns inget obligatoriskt standardformulär. Kansliet för områdets centraldomstol tillhandahåller emellertid i regel en standardmall eller ett tryckt formulär för fordringar på upp till 2 000 euro.

Detta formulär används enbart för stämningsinlagan och användningen är skönsmässig. Formuläret kan laddas ner från webbplatsen tillhörande Consejo General del Poder Judicial .

1.4 Hjälp

Kärande kan företräda sig själva i det muntliga förfarandet, men om fordran gäller belopp över 2 000 euro, måste en advokat och åklagare delta.

1.5 Regler om bevisupptagning

De allmänna reglerna avser bevisning. Alla typer av bevisning godtas och det är möjligt att begära och lägga fram bevisning före förfarandet.

1.6 Skriftligt förfarande

I förfarandets skriftliga formaliteter ingår yrkanden och svaromål. Förfarandefrågor avgörs under rättegången. På samma sätt läggs bevisning fram muntligt och i första hand inför domstolen.

1.7 Domens utformning

Domen meddelas med domskäl och skriftligen, på samma sätt som i alla andra förfaranden.

1.8 Ersättning för kostnader

Om det krävs advokat och allmän åklagare och det förekommer ett domslut om kostnader, ska den vinnande parten ersättas för sina rättegångskostnader, efter bedömning och under förutsättning att de inte överskrider en tredjedel av rättegångskostnaderna för var och en av de parter som har beviljats ersättning.

Om den part som beviljats ersättning är bosatt på annan plats än där rättegången äger rum kan denne få ersättning för åklagarens kostnader, även om åklagarens närvaro inte är obligatorisk.

1.9 Överklagande

Domen kan överklagas om fordran överskrider 3 000 euro. Överklagandet inges skriftligen till samma domstol inom en tidsfrist av högst 20 dagar.

Provinsdomstolen (Audiencia Provincial) ansvarar för behandlingen av överklaganden, och dess utslag kan inte överklagas.

Senaste uppdatering: 26/07/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.