Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Småmål

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Ja, för fordringar upp till 6 000 euro krävs muntlig förhandling, utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av det europeiska småmålsförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 för belopp som den omfattar.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

För fordringar upp till 6 000 euro krävs muntlig förhandling.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Genom en skriftlig ansökan.

1.3 Formulär

Det finns inte några obligatoriska formulär. Domstolskanslien (Decanatos) tillhandahåller dock standardformulär som käranden kan använda för en fordran på upp till 2 000 euro och som svaranden kan använda för att bestrida den.

Formuläret kan laddas ner från den webbplats som tillhör Domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial).

Om fordran överstiger 2 000 euro måste en advokat (abogado) och ett domstolsombud (procurador) delta. Fordran kan inte verkställas eller bestridas utan sådant rättsligt biträde.

Bestrider svaranden inte fordran innebär det inte att storleken på fordran kommer att godkännas, utan bara att svaranden har försummat detta och att förfarandet fortsätter.

1.4 Hjälp

Kärande kan företräda sig själva i det muntliga förfarandet, men om fordran gäller belopp över 2 000 euro, måste en advokat och ett domstolsombud delta.

Om käranden inte närvar vid förfarandet, vare sig företrädd av advokat och domstolsombud eller personligen – i de fall detta är tillåtet – anses fordran ha återtagits, såvida inte svaranden har legitimt intresse i fordran och begär att förfarandet ska fortsätta så att ett slutligt avgörande kan meddelas i sak.

Om svaranden inte inställer sig personligen kommer förfarandet att fortsätta.

1.5 Regler om bevisupptagning

De allmänna bevisreglerna gäller: Alla typer av bevisning godtas och det är möjligt att begära och lägga fram bevisning före förfarandet.

1.6 Skriftligt förfarande

Både fordran och försvar framställs i skriftlig form. Förfarandefrågor avgörs under förhandlingen. På samma sätt läggs bevisning fram muntligt och i första hand inför domstolen.

1.7 Domens utformning

Domen innehåller domskäl och meddelas skriftligen på samma sätt som i alla andra förfaranden.

1.8 Ersättning för kostnader

Om advokat och domstolsombud är obligatoriskt och ett beslut fattas om kostnadsersättning, kan den vinnande parten få ersättning för sina förfarandekostnader, sedan de har bedömts och såvida de inte överskrider en tredjedel av förfarandekostnaderna för var och en av de parter som har beviljats ersättning.

Om den part som tillerkänts kostandersättning inte är bosatt på förhandlingsorten kan utgifterna för domstolsombud ersättas, även då dennes deltagande inte är obligatoriskt.

1.9 Överklagande

Domen kan överklagas om fordran överskrider 3 000 euro. Överklagandet inges skriftligen till samma domstol inom en tidsfrist av högst 20 dagar.

Provinsdomstolen (Audiencia Provincial) är behörig att pröva överklagandet, och är då sammansatt av en enda domare. Vidare överklagade av dennes avgörande är inte möjligt, även om överklaganden i rättsfrågor av dessa avgöranden har medgetts i några autonoma regioner med egen civilrätt.

Senaste uppdatering: 10/03/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.