Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) – vyhľadávanie

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) – služba vyhľadávania

1. Prehľad

Rozhranie vyhľadávania ECLI je služba, ktorú poskytuje verejnosti Európska komisia v spolupráci so zúčastnenými poskytovateľmi informácií o judikatúre. Komisia sprístupnila túto službu s cieľom uľahčiť prístup k spravodlivosti na cezhraničnej úrovni tým, že umožňuje občanom EÚ a odborníkom z právnej praxe ľahko vyhľadať judikatúru označenú identifikátorom ECLI. Toto je v súlade so závermi Rady vyzývajúcimi k zavedeniu európskeho identifikátora judikatúry (ECLI) a minimálneho súboru jednotných metadát pre judikatúru.

2. Podmienky

Použitím tejto služby súhlasíte s tým, že sa zaväzuje dodržiavať podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré platia pre Európsky portál elektronickej justície. Tieto dokumenty si môžete prečítať tu.

3. Použitie súborov cookies

Vysvetlenie používania súborov cookies na Európskom portáli elektronickej justície nájdete tu.

4. Najčastejšie otázky

Otázka: Odkiaľ pochádzajú údaje?
Odpoveď: Judikatúru, ktorá je označená identifikátorom ECLI, poskytujú zúčastnené súdy a tribunály buď priamo, alebo prostredníctvom iných publikačných organizácií a orgánov uvedených v systéme.

Otázka: Prečo je služba dostupná len pre niektoré krajiny a/alebo súdy/organizácie?
Odpoveď: Nie všetky členské štáty EÚ zaviedli normu ECLI na vnútroštátnej úrovni. Navyše si dostupnosť judikatúry ECLI vyžaduje technické prepojenie s vyhľadávacím rozhraním ECLI na Európskom portáli elektronickej justície. Pracujeme nepretržite na tom, aby sme rozšírili rozsah služby, pokiaľ ide o jej pokrytie.

Otázka: Uskutočňuje sa vyhľadávanie v reálnom čase?
Odpoveď: Áno, vyhľadávanie sa uskutočňuje v reálnom čase. Judikatúra sa však indexuje v pravidelných intervaloch (obvykle denne) a preto systém nemusí vždy poskytnúť aktuálne výsledky pre najnovšiu judikatúru, hoci už bola uverejnená vydávajúcou organizáciou.

Otázka: Mám technický problém/služba nie je dostupná, môžete mi pomôcť?
Odpoveď: Nemôžeme zabezpečiť, aby služba bola k dispozícii nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Ak je vám služba systematicky nedostupná alebo máte iné technické problémy, môžete nás o tom informovať a Komisia vynaloží všetko úsilie, aby tento problém čo najskôr vyriešila.

Otázka: Zastupujem verejnú/súkromnú organizáciu, ktorá uverejňuje judikatúru, a chcel by som poskytnúť údaje do vyhľadávacieho rozhrania ECLI na európskom portáli elektronickej justície. Bolo by to možné?
Odpoveď: Áno, mohlo by to byť možné. Kontaktujte nás a poskytneme vám informácie o organizačných a technických postupoch.

Otázka: Existuje webová služba, ktorá by umožnila vyhľadanie rozhodnutí ECLI automatizovaným spôsobom?
Odpoveď: Áno, na tento účel sprístupňujeme webovú službu založenú na protokole SOAP. Kontaktujte nás a poskytneme vám informácie o organizačných a technických postupoch.

Otázka: Mám inú otázku alebo návrh, ako by bolo možné zlepšiť túto službu. Na koho sa môžem obrátiť?
Odpoveď: Pozri nižšie.

5. Kontaktné údaje

Európsky portál elektronickej justície a službu vyhľadávania ECLI spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Otázky týkajúce sa tejto služby, oznámenia o technickom probléme alebo návrhy adresujte e-mailom na: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Posledná aktualizácia: 09/07/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.