Относно Мрежата

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

В Австрия в Отдел I 9 към Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium für Justiz) е създадено централно звено за контакт, което разглежда запитвания по правни въпроси от чуждестранни звена за контакт, изпратени чрез мрежата, изпълнява различни задачи, свързани с координацията и организацията, и организира и редактира въведените от Австрия данни за информационните листове относно мрежата, които се публикуват на европейския портал за правосъдие.

Освен това като звена за контакт за всяко от четирите апелативни съдилища (Oberlandesgericht) (по три за Виена и за Линц) са определени по двама съдии. Те оказват помощ и подпомагат чуждестранните звена за контакт и австрийските съдилища в отделни случаи, включващи трансгранично съдебно сътрудничество (например когато са налице затруднения при трансграничното събиране на доказателства или връчване на документи). В тези случаи чуждестранните звена за контакт следва да се свържат със съответното местно звено за контакт от съдебната система, а не с централното звено за контакт към Федералното министерство на правосъдието. Юрисдикцията на апелативния съд във Виена включва провинциите Виена, Долна Австрия и Бургенланд, юрисдикцията на апелативния съд в Линц включва провинциите Горна Австрия и Залцбург, юрисдикцията на апелативния съд в Инсбрук включва провинциите Тирол и Форарлберг, а апелативният съд в Грац отговаря за провинциите Щирия и Каринтия.

Посредством посочената по-долу връзка можете да намерите имената и данните за контакт на австрийските (и чуждестранните) звена за контакт към ЕСМ:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Частни лица/страни в производството или техни процесуални представители не могат да се свързват пряко със звената за контакт на мрежата. Те обаче могат да се обърнат към съдията, който ръководи производството, с молба да ги свърже със звеното за контакт.

Австрийската адвокатска колегия (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) и австрийската нотариална камара (Österreichische Notariatskammer) са част от ЕСМ от 1 януари 2011 г.; съгласно решението на Европейската съдебна мрежа от 28 май 2001 г. (2001/470/ЕО), изменено с Решение № 568/2009/ЕО от 18 юни 2009 г., те нямат правомощия да разглеждат отделни случаи.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Тел.: +43/1/535-1275, Факс: +43/1/535-1275-13
Ел. поща: rechtsanwaelte@oerak.at
Езици: немски и английски език.

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Тел.: +43/1/402 45 09 0, Факс: +43/1/406 34 75
Ел. поща: kammer@notar.or.at
Езици: испански, френски и английски език.

Последна актуализация: 26/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.