Относно Мрежата

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Точки за контакт и белгийски членове на мрежата

Белгия е посочила две точки за контакт. Едната от тях е магистрат от Върховния касационен съд (Cour de cassation), като той координира отношенията на мрежата с членовете магистрати; другата е служител на Федералната публична служба „Правосъдие“ (Service public ral Justice), който работи по-специално в отдела за международно съдебно сътрудничество по граждански дела.

Освен това, белгийската мрежа в момента се състои от 15 магистрата, членове по силата на член 2, параграф1, буква г) от Решение № 470/2001/ЕО на Съвета. За всеки тематичен ресор на апелативния съд се определят трима или четирима магистрати; всеки един е специализиран в областта или на семейното, или на търговското, или на процесуалното право. Тези магистрати работят в съдилища от различни инстанции (апелативен съд, първоинстанционни съдилища, търговски съдилища и мирови съдилища).

По силата на член 2, параграф 1, буква г) от горепосоченото Решение на Съвета член на белгийската мрежа е и един представител на Националния съвет на главните съдебните секретари.

Четирима представители на юридически професии също са посочени от Белгия като членове на мрежата в съответствие с член 2, параграф1, буква д): един представител на нотариусите, един на съдебните изпълнители и двама представители на адвокатското съсловие (представител на Съюза на френскоговорящите и немскоговорящите адвокати и един представител на фламандските адвокати).

Наред с това се осигурява координация с различните централни органи, определени съгласно няколко регламента (Регламент (ЕО) № 2201/2003, Регламент (ЕО) № 4/2009, Регламент (ЕО) № 1393/2001, и др.).

Също така са установени контакти с белгийската секция на Европейския потребителски център.

Начин на функциониране на мрежата

По-голямата част от комуникацията се осъществява чрез електронна поща. Информацията от Европейската комисия, и по-специално от Генералния секретариат, се разпространява до членовете посредством точките на контакт. Членовете участват на срещите на мрежата според разглежданите на тези срещи теми. Освен това веднъж годишно се организира среща на белгийските членове магистрати.

Членовете се приканват редовно да предоставят възможно най-всеобхватна информация относно новото законодателство и да разпространяват въпросници сред своите колеги. Като цяло, документите, публикувани от Европейската комисия, и полезните интернет връзки са широко разпространени сред съдилищата. Освен това някои от членовете на мрежата участват в публикуването на бюлетин, посветен на европейското законодателство (Eur-alert!).

Също така е изградено сътрудничество с Института за съдебно обучение, което позволява на точките за контакт и членовете да участват като лектори в обученията, организирани от Института относно новото законодателство на ЕС и по-специално относно механизмите за европейско и международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела.

Във връзка с конкретни въпроси относно, например, съдържанието на чуждото право или етапите на производства, които имат трансгранични елементи, контактите по принцип се установяват по електронната поща, от една страна, между белгийската точка за контакт и белгийския магистрат, който е отнесъл запитване към нея в рамките на текущо производство, и, от друга страна, между точките за контакт на съответните държави членки.

Последна актуализация: 18/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.