Относно Мрежата

България
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Правната уредба на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България /Националната мрежа/ е обективирана в Правила за нейната дейност, приети от Висшия съдебен съвет с решение от 13.03.2018 г., с които са отменени правилата, приети с решение от 11.12.2014 г. и изменени с решение от 19.03.2015 г.

Целта на Националната мрежа е да оказва необходимата помощ на органите на съдебната власт в ефективната подготовка, изпращане и изпълнение на молби за правна помощ, събиране и съхраняване на статистически данни относно дейността по международноправно сътрудничество на съдилищата в Република България, както и да си сътрудничи с лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа и други подобни институции.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отговаря за функционирането на Националната мрежа, участието й в проекти на национално и международно ниво, както и за сътрудничеството й с всички институции, организации и структури, национални или международни, които изпълняват функции в областта на международната правна помощ. Дирекция „Международна дейност” на Висшия съдебен съвет съдейства и координира обмяната на информация, между членовете на мрежата, националните лица за контакт и Съдийската колегия. Методическото ръководство и координация върху работата на Националната мрежа се осъществява от Съдийската колегия чрез Комисията по атестирането и конкурсите.

Състав

Кандидатите за членове на Националната мрежа следва да бъдат съдии от районните, окръжните и апелативните съдилища и да отговарят на определени критерии досежно професионалните и нравствените им качества, владеенето на чужд език и др. След провеждането на конкурс съдиите от Националната мрежа се определят с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за период от 5 години. В Националната мрежа се включват до седем съдии от всеки Апелативен район, а за Софийски апелативен район - до петнадесет съдии. В изрично предвидените случаи членството в мрежата се прекратява с мотивирано решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите.

Лица за контакт

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите определя измежду членовете на мрежата национални лица за контакт – едно по граждански и едно по търговски дела, за срок от 5 години.

Функции

- Членовете на Националната мрежа оказват съдействие на националните лица за контакт, част от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела или други международни мрежи за правно сътрудничество, както и на националните съдии при осъществяване на международноправното сътрудничество.

- Съдействието включва задължение на членовете на Националната мрежа да информират, консултират, координират, когато е необходимо, както и да изпълняват други дейности, за подпомагане на международноправното сътрудничество, в съответствие с юрисдикцията на съответните съдебни органи в Република България. Членовете на Националната мрежа дължат съдействие по молба на всеки национален съдия, прокурор, следовател или представител на централен национален орган, имащ правомощия, съобразно международното и европейското законодателство.

- Членовете на Националната мрежа подпомагат организирането на обучения в областта на международното правно сътрудничество, които се провеждат в района, в който изпълняват своите задължения.

- Членовете на Националната мрежа подпомагат съдиите при осъществяване на международноправното сътрудничество в съответния апелативен район, за който отговарят.

- Членовете на Националната мрежа изготвят проучвания относно европейската и националната практиката и настъпилите промените в областта на сътрудничеството по граждански и търговски дела, популяризират ги и ги разпространяват.

- Членовете на Националната мрежа изготвят тримесечни справки относно дейността на съдилищата в съответния апелативен район във връзка с прилагането на общностното и международното право и международноправното сътрудничество и ги изпращат в актуализирана и актуализираща се база данни към ВСС и предоставят на националните лица за контакт в електронен вариант постановените от съдилищата в съответния апелативен район съдебни актове по граждански и търговски дела, в които е приложено правото на ЕС, с оглед поддържане на необходимата база данни.

- изпълняват и допълнителни задачи, поставени от Съдийската колегия на ВСС, при възникнала необходимост от предоставяне на информация, извършване на проучване, осъществяване на обучение или друга дейност, касаеща международно правното сътрудничество.

- Членовете на Националната мрежа поддържат актуализирана база данни с контакти (електронни пощи, други адреси за кореспонденция, телефони) и база данни на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС, които се обявяват на интернет страницата на ВСС, раздел „Съдебна мрежа по граждански и търговски дела“.

- Всеки член на Националната мрежа изпълнява функциите си на територията на съответния апелативния район.

-  Членовете на Националната мрежа участват в годишна среща, която се провежда през месец февруари и на която се приема доклад за дейността на мрежата за предходната календарна година, изготвен от националното лице за контакт, въз основа на представените до 15 януари от членовете годишни отчети за дейността им.

- След участието в периодичните срещи на лицата за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, участниците представят доклад до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, който се публикува на Интернет – страницата на Висшия съдебен съвет - раздел „Международно сътрудничество” - Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, с цел осигуряване публичност на дейността им.

Последна актуализация: 10/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.