Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

В Република Хърватия три звена за контакт работят в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Звената за контакт са служители в дирекция „Eвропейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество и борба с корупцията“ и в отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси“ към Министерството на правосъдието и администрацията на Република Хърватия.

Звената за контакт в горепосочения отдел имат няколко служители, които им помагат, така че работата в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ) действително да се извършва чрез работа в екип в рамките на отдела „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси“, която те извършват успоредно с друга работа в рамките на отдела.

Въпреки че Хърватия няма официална национална мрежа, звената за контакт си сътрудничат със съдии и други експерти към Министерството на правосъдието и други компетентни органи, преподаватели по право, нотариуси и други експерти и практикуващи юристи в различни правни области. Министерството на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика също участва в работата на мрежата и като централен орган за някои регламенти участва активно в заседанията на мрежата, организирани от Европейската комисия. Мрежата е отворена за всички юристи, които желаят и проявяват интерес към участие в прилагането на европейските правни инструменти в Хърватия.

Комуникацията в Хърватия се осъществява по електронна поща и по телефона и се провеждат срещи по целесъобразност.

Комуникацията със звената за контакт в други държави членки се осъществява по електронна поща, а звената за контакт и другите членове на мрежата участват редовно в заседанията на ЕСМ, които се организират от Европейската комисия.

Тъй като Министерството на правосъдието и администрацията е централният орган за отделните регламенти, звената за контакт извършват дейността на централния орган, отправят запитвания и отговарят на запитванията на звената за контакт от други държави членки (в сътрудничество със съдии и други практикуващи юристи и експерти, когато е целесъобразно), предоставят исканите данни на Комисията и предприемат необходимите действия за публикуване на информация на съответните портали на Европейската комисия. Звената за контакт разпространяват публикациите на Европейската комисия сред съдилищата, обществеността и други целеви групи и работят за повишаване на видимостта на мрежата.

За връзка: EJNcontact@mpu.hr

Последна актуализация: 14/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.