Относно Мрежата

Чешка република
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Понастоящем в Чешката република има шест точки за контакт на Европейската съдебна мрежа: пет в Чешката република в рамките на Министерството на правосъдието и една в Брюксел (Постоянното представителство на Чешката република към ЕС).

Точките за контакт на Европейската съдебна мрежа в Чешката република поддържат връзка с точките за контакт в други държави — членки на ЕС, като обработват искания от съдилища и нотариуси за информация по отношение на законите на други държави и напомнителни писма във връзка с обработването на искания, по-специално съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства и Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи и други въпроси.

В изпълнение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, през 2004 г. Чешката република създаде Вътрешна съдебна мрежа („Мрежата“) за сътрудничество по граждански и търговски дела, която отговаря за осигуряване на ефективното участие на Чешката република в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Членовете на Мрежата са съдии, представители на Чешката адвокатска колегия, представители на Чешката нотариална камара, представители на Чешката камара на съдебните изпълнители, представители на Службата за международна правна закрила на деца, представители на Европейския център на потребителите, представители на Юридическия факултет на Карловия университет и определени служители на Министерството на правосъдието.

Членовете на Мрежата участват по-специално в дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и в изпълнението на задачи, произтичащи от тях, както и в дейностите на работни групи и комитети на Съвета на ЕС и на Комисията по граждански и търговски дела. Членовете на Мрежата изразяват своите становища по законопроекти на Европейските общности и други предложения, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Понастоящем Мрежата има около 130 членове. Веднъж годишно Министерството на правосъдието организира събрание на всички членове на Мрежата. Дневният ред на събранието включва актуални теми, касаещи по-специално Европейската съдебна мрежа, функционирането на европейския портал за електронно правосъдие и съдебната практика на Съда на ЕС. На тези събрания членовете на Мрежата имат уникална възможност да се срещнат лично и да споделят своя практически опит, свързан с прилагането на инструментите на ЕС.

Сред членовете на Мрежата се разпространяват компендиуми и други публикации, изготвени в рамките на Европейската съдебна мрежа.

Членовете на Мрежата могат да общуват неформално по електронна поща. Мрежата разполага със свой собствен списък с електронни адреси за разпространение (адрес на електронна поща), до и чрез който членовете на Мрежата могат да изпращат запитвания и да споделят опит. Чрез този начин за комуникация Министерството на правосъдието може бързо да уведомява членовете на Мрежата за новости, свързани със съдебното сътрудничество в ЕС.

Последна актуализация: 25/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.