В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Относно Мрежата

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звена за контакт

За всяка от четирите правни юрисдикции на Обединеното кралство съществува по едно звено за контакт. Тъй като всяка юрисдикция е отделна, няма припокриване в работата на тези звена за контакт, всяко от които носи пълната отговорност за Мрежата в своята юрисдикция. Запитванията чрез ЕСМ следва да бъдат насочвани към съответното звено за контакт за въпросната юрисдикция.

Звеното за контакт за Англия и Уелс работи в рамките на Министерството на правосъдието в Лондон. Работи със съдействието на един служител, но може да се допитва до редица други колеги, когато става въпрос за дейността на Мрежата. Работата на Мрежата се съчетава с други задачи.

Функционирането на ЕСМ в Англия и Уелс

В Англия и Уелс няма официална национална мрежа. В рамките на Министерството на правосъдието обаче е разработена мрежа от експерти в определени области на политиката, към които звеното за контакт може да се обръща за отговори на повдигнати запитвания.

Бяха установени контакти и в други съответни министерства, към които звеното за контакт може да се обръща за съвети или отговори на запитвания, попадащи в обхвата на ресора на това министерство. Звеното за контакт работи в тясно сътрудничество и с други лица, които са членове на разширения състав на Мрежата за Англия и Уелс, включително редица съдии със специализирани умения в специфични области на правото или отговарящи за поддържането на международни контакти — по-специално със съдебния ръководител в областта на международното семейно право (judicial Head of International Family Law) и с главния съдия (Senior Master), който носи отговорност във връзка с регламентите за връчването и събирането на доказателства.

Контакт с всички лица, които са членове на разширения състав на Мрежата, и с неформалната междуведомствена мрежа може да се установи чрез електронна поща. Служителите от Министерството на правосъдието и Съдебната служба на Нейно Величество имат достъп до интранет, който може да се използва за разпространяване на информация за Мрежата, а контакт със съдиите може да се установи и по електронната поща. Информация за Мрежата е предоставена и на Съдебния интранет за Англия и Уелс.

Звеното за контакт гарантира, че преди провеждането на съответни заседания на Мрежата се извършват консултации с подходящи политически, административни или съдебни експерти и бележките от заседанията и съответните точки за действие се разпространяват по подходящ начин.

Звеното за контакт присъства на заседанията на Комитета по международно семейно право, който е съставен от старши съдии по семейно право, адвокати, представители на академичните среди и съответните централни органи за Англия и Уелс. Той провежда заседания всяко тримесечие и, наред с други въпроси, споделя информация относно наскоро приетото законодателство на ЕС и дейностите на Мрежата. Звеното за контакт е посещавало и някои от заседанията на Консултативния комитет по международно частно право на лорд-канцлера (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law). Този комитет се състои от старши съдии и представители на академичните среди и предоставя съвети на Министерството на правосъдието относно предложения на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

Звеното за контакт поддържа редовни връзки и с адвокатския съвет и Правното общество на Англия и Уелс, органите, представляващи съответно баристърите и солиситърите, както и с представителя за Обединеното кралство на мрежата на европейските потребителски центрове, който отговаря за всички юрисдикции в Обединеното кралство. Проведени са предходни срещи и с представителите на Обединеното кралство в СОЛВИТ.

Предоставяне на информация

В Англия и Уелс не съществува национален уебсайт за ЕСМ. Информация се предоставя чрез други съществуващи уебсайтове, включително Съдебния интранет, както бе посочено по-горе. Звеното за контакт обаче е работило в сътрудничество с други партньори при предоставянето на различни източници на информация, включително по отношение на насоките за гражданите на уебсайта на Съдебната служба на Нейно Величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service) относно начините за започване или отговор на трансгранични искове — по-специално във връзка с регламентите за европейското изпълнително основание, европейската заповед за плащане и европейската процедура за искове с малък материален интерес. Работило е и с мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net) в Обединеното кралство, която изготви ръководство за Регламента за европейската процедура за искове с малък материален интерес. На подходящи за целта заседания и конференции, както и в съответни публикации, се използват възможностите за повишаване на осведомеността относно ЕСМ и страниците на европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 02/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.