Относно Мрежата

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Функциите на национални точки за контакт на Мрежата се изпълняват от двама съветници в Министерство на правосъдието на Република Естония, като те изпълняват и функциите на представители на централния орган. Основните функции на точките за контакт са следните:

 • да гарантират, че местните съдебни органи получават обща информация относно инструментите на ЕС и международните инструменти, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела,
 • да предоставят на другите точки за контакт и на други органи, както и на местните съдебни органи в собствената им държава членка цялата информация, която е необходима за доброто съдебно сътрудничество между държавите членки, за да ги подпомогнат при изготвянето на изпълняеми искания за съдебно сътрудничество и при установяването на най-подходящите преки контакти,
 • да предоставят всякаква информация за улесняване на прилагането на правото на друга държава членка, което е приложимо съгласно общностен или международен инструмент,
 • да търсят решения по затруднения, които могат да възникнат във връзка с искане за съдебно сътрудничество,
 • да улесняват координацията при обработването на искания за съдебно сътрудничество в съответната държава членка, по-специално когато няколко искания от съдебните органи във въпросната държава членка следва да бъдат изпълнени в друга държава членка,
 • да допринасят за общото осведомяване на обществеността чрез уебсайта на Мрежата, относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз, съответните общностни и международни инструменти и националното право на държавите членки, със специален акцент върху достъпа до правосъдие,
 • да сътрудничат при организирането на събранията на Мрежата и да участва в тях,
 • да помагат при изготвянето и актуализирането на информация за обществеността,
 • да осигуряват координацията между членовете на Мрежата на национално равнище,
 • да изготвят двугодишен доклад за дейността си, включително, по целесъобразност, за най-добрите практики в Мрежата, да го представят на събранието на членовете на Мрежата и да обръщат изрично внимание на възможните подобрения в Мрежата.

Магистратът за връзка с Мрежата е съдия от окръжния съд на Виру, който също така представлява Естония в Мрежата на съдиите, създадена от Хагската конференция по международно частно право. Задачата на магистрата за връзка е да предоставя консултации на съдебните служители относно гражданското и търговското право на Европейския съюз и да споделя с членовете на Мрежата своя опит във връзка с прилагането на различни законодателство.

През 2011 г., с влизането в сила на второто решение относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-граждански дела), с което дейностите на Мрежата бяха разширени, включвайки професионални организации, следните органи станаха членове на ЕСМ-граждански дела в Естония:

 • Естонската камара на съдебните изпълнители и синдиците, представляваща съдебните изпълнители и синдиците;
 • Естонската адвокатска колегия, представляваща адвокатите и нотариусите.

На събранията Камарата на съдебните изпълнители и синдиците се представлява от различни представители на професионални организации, в зависимост от темата. През 2022 г. беше определена специална точка за контакт.

Естонската адвокатска колегия обикновено се представлява от своя директор.

Представителите на професионалните организации отговарят за следното:

 • обмяна на опит и информация по отношение на ефективното и практическото прилагане на общностни и международни инструменти;
 • сътрудничество в изготвянето и актуализирането на информационни листове;
 • участие на професионални организации в съответните събрания.

Според обсъжданата тема точката за контакт кани също така други национални експерти, които да споделят техния опит на събранията на Мрежата Например на събранията са присъствали — заедно с магистрата за връзка — няколко други съдии, представители на други министерства и на Нотариалната камара, съветници от Върховния съд, представители на Съвета за защита на потребителите, членове на факултета на Университета в Тарту и т.н.

Последна актуализация: 25/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.