Относно Мрежата

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Точки за контакт във Финландия

Функциите на точки за контакт за Финландия се изпълняват от двама определен служители, работещи в Отдела за международна правна помощ към Министерството на правосъдието. Точката за контакт е част от структура, която изпълнява функциите на централен орган по няколко регламента на ЕС и международни споразумения в областта на гражданското и наказателното право. Освен изграждането на мрежата, задълженията на точката за контакт включват също задачите на централен орган и други аспекти на сътрудничеството в областта на гражданското право.

Точката за контакт има отделен електронен пощенски адрес за съдилища и за други правни и административни органи, които са ангажирани в съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и които имат нужда от практическа помощ по проблеми, свързани с трансгранични дела.

Точката за контакт работи активно с националните съдебни органи, адвокати и лица, практикуващи други юридически професии. Задачите на точката за контакт включват разпространението на информация относно законовите разпоредби на гражданското и търговското право на ЕС и тяхното прилагане на практика, както и предоставянето на консултации и обучение по съответните въпроси. Точката за контакт помага така също на националните съдебни органи за разрешаването на проблеми, свързани с трансгранични запитвания за помощ, и активно участва в съответните мрежи и работни групи.

Финландското адвокатска колегия е определена за член на мрежата съгласно член 2, параграф 1, буква д) от решението за създаването ѝ.

Освен звеното за контакт и Финландската адвокатска колегия, членовете на финландската мрежа по гражданскоправни въпроси участват в работата на мрежата (вж. подробности по-долу).

Финландската национална мрежа за трансгранични гражданскоправни дела

През 2016 г. във Финландия бе създадена национална мрежа за трансгранични гражданскоправни дела.

Работата на националната мрежа включва обмен на знания и информация относно законодателството на ЕС в областта на гражданското право и свързаните с него източници на информация между Европейската мрежа по гражданско право и финландските съдебни органи и други правни специалисти.

В националната мрежа са назначени представители на районните съдилища, апелативните съдилища, правоприлагащите органи, органът за правна помощ, Финландската адвокатска колегия и Министерството на правосъдието. Точката за контакт на мрежата във Финландия координира нейната работа.

Националната мрежа заседава два пъти годишно. Представители на националната мрежа също участват в срещите и в работата на Европейската мрежа по гражданско право.

Последна актуализация: 15/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.