Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Във Франция в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела участват съдии, адвокати (avocats), нотариуси и съдебни изпълнители (commissaires de justice). Мрежата обаче е отворена за всички юридически професии, които имат интерес към нея, особено когато тези юристи участват в прилагането на правото на EС в областта на гражданските и търговските дела (секретари (greffiers), главни секретари (directeurs des services des greffes), съдии и секретари в търговските съдилища).

От създаването на мрежата френската точка за контакт винаги е бил съдия, който работи в Дирекция „Гражданскоправни въпроси“ към Министерството на правосъдието (Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). По-конкретно, този съдия работи в Отдела за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС (Département de l’entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE), който е определен за централен орган за прилагането на множество международни инструменти за сътрудничество по граждански и търговски дела. Точката за контакт може да предоставя на френските практикуващи юристи и на членовете на мрежата от други държави от ЕС практически експертен опит в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и помощ при преодоляването на пречки по трансгранични дела.

Френската мрежа е организирана на национално и местно равнище. Следователно във всеки френски апелативен съд и в Касационния съд (Cour de cassation) е определен „съдия докладчик“. Неговата роля е да улеснява сътрудничеството на местно равнище и да информира съдебната власт относно прилагането на инструментите за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, и по-специално за правото на ЕС. Съдиите докладчици от апелативните съдилища и Касационния съд могат също така да информират националната точка за контакт за трудности при прилагането на европейското законодателство. Националната точка за контакт предава информацията за тези трудности на секретариата на мрежата в Европейската комисия.

Другите професии членуват и участват в дейностите на мрежата чрез своя национален представителен орган:

-  съдебните изпълнители (commissaires de justice, известни по-рано като huissiers de justice) се представляват от Националната камара на съдебните изпълнители (Chambre nationale des commissaires de justice — CNCJ).

-  адвокатите се представляват от Националния съвет на адвокатските колегии (Conseil national des barreaux — CNB) и от делегацията на Националния съвет на адвокатските колегии (Délégation des barreaux de France — DBF) в Брюксел. Разделът EJN-Civil (европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела) на уебсайта на DBF предоставя пълна информация за участието на адвокатската мрежа във Франция;

-  нотариусите се представляват от Висшия нотариален съвет (Conseil supérieur du notariat —CSN).

Френските съдии за връзка, които са на служба в държави от ЕС, също са част от мрежата, както и централните органи, определени за прилагането на споразуменията за гражданско и търговско сътрудничество (напр. Службата за събиране на издръжка към Министерството по европейските въпроси и външните работи).

В рамките на проекта Connaître la législation de l’Union européenne (CLUE) („Познаване на законодателството на ЕС“), субсидиран от програмата на Европейската комисия в областта на правосъдието, бяха предприети редица действия за повишаване на осведомеността относно европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела във Франция.

През последните години чрез проекта CLUE I се създаде възможност: за повишаване на видимостта на инструментите на съдебното сътрудничество и на правото на ЕС (чрез разпространяване на месечен бюлетин, видеоклип за мрежата и уебстраница на интранета на министерството); а също и за насърчаване на обмена на добри практики между практикуващите юристи (чрез семинари за обучение по международно частно семейно право и практическо ръководство за съдии докладчици в Апелативния съд). Новият проект CLUE II, чието начало беше поставено през февруари 2021 г., продължава в същия дух, с допълнителни амбиции (повече семинари, теми и инструменти за разпространяване на правото на ЕС) и желание за споделяне на най-добри практики с други национални мрежи.

Веднъж годишно всички членове на френската мрежа се срещат в Париж, за да направят преглед на дейностите на мрежата и да обсъдят новостите в правото на ЕС в областта на гражданските и търговските дела.

Допълнителна информация относно френската мрежа може да бъде намерена на следния уебсайт: justice.gouv.fr.

Последна актуализация: 16/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.