Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Относно Мрежата

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Във Франция в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела членуват съдии, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители. Мрежата, обаче, е отворена за всички юридически професии , които имат интерес, особено когато тези юристи участват в прилагането на правото на Съюза в областта на гражданските и търговските дела (секретари, главни секретари, съдии и секретари в търговските съдилища).

Националната точка за контакт е магистрат, който има съдебен опит и работи в Дирекция „Гражданскоправни въпроси и правосъдие“ на Министерство на правосъдието. Тя е включена в бюрото за правото на ЕС, международното частно право и гражданската помощ, което също така е централният орган за прилагането на много международни инструменти за сътрудничество по граждански и търговски дела.

Във всеки апелативен съд и във Върховния съд е определен„референтен магистрат“ (или „местна точка за контакт“). Неговата роля е да улесни на местно равнище уреждането на трудностите в областта на сътрудничеството, докладвани през мрежата, и да информира съдиите относно прилагането на инструменти за гражданско съдебно сътрудничество и по-общо относно правото на ЕС. Референтите от апелативните съдилища и Върховния съд могат също така да сигнализират за трудности при прилагането на европейското законодателство, като се обърнат към националната точка за контакт, която да предаде информацията на по-високо равнище.

Съдебните изпълнители се представляват от Националната камара на съдебните изпълнители.

Адвокатите се представляват от делегацията на френските адвокати (Делегация на Националния съвет на адвокатите в Брюксел).

Нотариусите се представляват от Националната камара на нотариусите.

Френските магистрати за връзка, които са на служба в държави от Европейския съюз, също са част от мрежата, както и централните органи, определени за прилагането на инструментите за гражданско и търговско сътрудничество.

Веднъж годишно, на дата, близка до Европейския ден на правосъдието, всички членове на френската мрежа се срещат в Париж, за да направят преглед на дейностите на мрежата и да обсъдят новостите в правото на ЕС и неговото прилагане в областта на гражданските и търговските дела.

Последна актуализация: 08/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.