Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Във Франция в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела членуват съдии, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители. Мрежата, обаче, е отворена за всички юридически професии , които имат интерес, особено когато тези юристи участват в прилагането на правото на Съюза в областта на гражданските и търговските дела (секретари, главни секретари, съдии и секретари в търговските съдилища).

Националната точка за контакт е магистрат, който има съдебен опит и работи в Дирекция „Гражданскоправни въпроси и правосъдие“ на Министерство на правосъдието. Тя е включена в бюрото за правото на ЕС, международното частно право и гражданската помощ, което също така е централният орган за прилагането на много международни инструменти за сътрудничество по граждански и търговски дела.

Във всеки апелативен съд и във Върховния съд е определен„референтен магистрат“ (или „местна точка за контакт“). Неговата роля е да улесни на местно равнище уреждането на трудностите в областта на сътрудничеството, докладвани през мрежата, и да информира съдиите относно прилагането на инструменти за гражданско съдебно сътрудничество и по-общо относно правото на ЕС. Референтите от апелативните съдилища и Върховния съд могат също така да сигнализират за трудности при прилагането на европейското законодателство, като се обърнат към националната точка за контакт, която да предаде информацията на по-високо равнище.

Съдебните изпълнители се представляват от Националната камара на съдебните изпълнители.

Адвокатите се представляват от делегацията на френските адвокати (Делегация на Националния съвет на адвокатите в Брюксел).

Нотариусите се представляват от Националната камара на нотариусите.

Френските магистрати за връзка, които са на служба в държави от Европейския съюз, също са част от мрежата, както и централните органи, определени за прилагането на инструментите за гражданско и търговско сътрудничество.

Веднъж годишно, на дата, близка до Европейския ден на правосъдието, всички членове на френската мрежа се срещат в Париж, за да направят преглед на дейностите на мрежата и да обсъдят новостите в правото на ЕС и неговото прилагане в областта на гражданските и търговските дела.

Последна актуализация: 08/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.