Относно Мрежата

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Поради федералната структура на Германия, освен федералната точка за контакт на ЕСМ (Европейската съдебна мрежа), точки за контакт има във всяка провинция. Федералната точка за контакт се намира във Федералното министерство на правосъдието (Bundesamt für Justiz). Точките за контакт във федералните провинции, в зависимост от организационната структура на всяка федерална провинция, се намират или в съда (Бавария — Висш областен съд на Мюнхен (Oberlandesgericht München), Бремен — Областен съд на Бремен (Landgericht Bremen), Хамбург — Районен съд на Хамбург (Amtsgericht Hamburg), Хесен — Висш областен съд на Франкфурт на Майн (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Долна Саксония — Висш областен съд на Целе (Oberlandesgericht Celle), Северен Рейн-Вестфалия — Висш областен съд на Дюселдорф (Oberlandesgericht Düsseldorf) и Саксония — Висш областен съд на Дрезден) (Oberlandesgericht Dresden), или в Министерството на правосъдието на федералната провинция (Landesjustizministerium). В Германия има общо 17 точки за контакт на ЕСМ. Федералната точка за контакт отговаря за координирането на националната мрежа и за организирането на мероприятия като например Европейския ден на правосъдието и събранията на членовете на германската ЕСМ, в допълнение към отговорите на входящи и изходящи искания.

Задачите се разпределят вътрешно между точките за контакт във федералните провинции и федералната точка за контакт. Федералната точка за контакт отговаря на всички запитвания, свързани с германското гражданско и търговско право и с организацията на съдилищата. За сметка на това запитванията, които се отнасят до конкретно дело, обикновено се обработват от федералната точка за контакт в провинцията, в която се разглежда делото. Все пак всички германски точки за контакт имат еднакъв статут, което означава, че всяка от 17-те точки може да бъде потърсена за всякакви видове запитвания, а ако е необходимо федералната точка за контакт също може да предоставя съдействие по конкретни дела. С това вътрешно разпределение на задачите се гарантира, че запитването се обработва от най-подходящата точка за контакт.

Освен точките за контакт, четирима съдии за връзка са на разположение за оказване на съдействие на германските съдилища в областта на Регламент (ЕС) № 2019/1111 (Регламент „Брюксел IIб“). Техните задължения също са разпределени вътрешно между федералните провинции. Външни запитвания могат да се отправят до всеки от четиримата магистрати за връзка. Ако е необходимо, лицето, което отправя запитването, след това незабавно бива пренасочено към най-подходящия магистрат, в зависимост от вътрешното разпределение на задачите, както и от езиковите умения, конкретните компетенции и опит, свързани с конкретния случай.

Освен това германски служител за връзка в Министерството на правосъдието на Франция отговаря за германо-френската правна помощ. Ако в отделни случаи възникнат проблеми с искания от Франция за правна помощ или ако трябва да се определи съдържанието на френското право, може да се поиска съдействие и от германския служител за връзка в допълнение към обичайния канал чрез точките за контакт.

На основание на член 2, параграф 1, буква д) от Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, последно изменено с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Германия е определила за членове на ЕСМ Федералната адвокатска колегия (Bundesrechtsanwaltskammer), Федералната нотариална камара (Bundesnotarkammer), Камарата на патентните адвокати (Patentanwaltskammer), Германската адвокатска асоциация (Deutscher Anwaltverein), Федерацията на германските съдебни изпълнители (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) и Федерацията на германските съдебни служители (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Останалите членове на ЕСМ в Германия са централните органи, посочени в Регламент (ЕС) 2020/1784 относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки (Регламент относно връчването на документи) и Регламент (ЕС) 2020/1783 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (Регламент относно събирането на доказателства). Тези централни органи и съдебният апарат на федералните провинции предоставят на съдилищата актуална информация относно гражданската правна помощ. Те също така въвеждат допълнителни мерки и подпомагат съдилищата във връзка с връчването на документи и събирането на доказателства по дела с чуждестранно участие. Освен това централният орган съгласно Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (Регламент „Брюксел IIб“), и централният орган съгласно Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (Регламент за задълженията за издръжка), са също членове на ЕСМ.

Допълнителна информация относно ЕСМ в Германия и списък с данни за контакт може да се намери на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.