Относно Мрежата

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Структура на мрежата

Брой звена за контакт: Посочени са двадесет и две звена за контакт. Деветнадесет от тях са съдии, които са част от националната мрежа, като същевременно изпълняват правораздавателните си функции. В Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека има трима служители, и по-специално в Отдела за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, който функционира като централен орган за целите на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност („Брюксел IIа“) (който допълва Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца), Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (задължения за издръжка) и Директива 2002/8/ЕО (правна помощ), а така също и като централен орган за целите на Регламент (ЕО) №1206/2001 на Съвета (събиране на доказателства) и Регламент (ЕО) № 1393/2007 (връчване на съдебни и извънсъдебни документи).

Национална мрежа: Създадена е неофициална национална мрежа с централизирана структура, чиито основни елементи са централният орган, съдии от Атина и трима представители на юридическите професии (сдружения на юристи, съдебни изпълнители и нотариуси). Отделът за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси отговаря за наблюдението на работата на Европейската съдебна мрежа и координирането на работата на звената за контакт на национално равнище по отношение на задълженията на Гърция, попадащи в обхвата на ЕСМ, както и за съдържанието, публикувано на портала за електронно правосъдие на ЕС. Националните звена за контакт на Мрежата спомагат за попълването на информационните листове, за актуализирането на служебните известия на Гърция относно законодателството на ЕС във връзка със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, за попълването на въпросници, подготвени от ЕСМ или други органи на ЕС, както и при изготвянето на отговори на въпроси от други звена за контакт или органи на ЕС, свързани главно с прилагането на законодателството на ЕС в Гърция.

Провеждат се редовни събрания, които се координират от Отдела за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, обикновено от два до четири пъти годишно. Целта на събранията е да се обменят мнения, опит и информация. Дневният ред е съсредоточен главно върху темите, обсъждани по време на събрания на ЕСМ на европейско равнище, въпросите, които могат да възникнат в резултат на прилагането на законодателството на ЕС (регламенти и директиви) на национално равнище, и задълженията на Гърция, попадащи в обхвата на ЕСМ и портала за електронно правосъдие, както бе посочено по-горе.

Разпространение на информация до обществеността

На уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека има специални препратки към ЕСМ. С цел да се предоставя пълно и ясно описание на ролята на ЕСМ и ползата от нея, се работи по актуализирането на уебсайта, във връзка със законодателството на ЕС за съдебното сътрудничество по наказателни и търговски дела.

На национално равнище информацията относно законодателството на ЕС по граждански и търговски дела се разпространява чрез печатни материали, разпространявани от ЕСМ, и чрез организиране на семинари и еднодневни събития в Атина и в други градове в Гърция относно измененията на европейското законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и неговото влияние на национално равнище (понякога като лектори участват членове на националната мрежа). Тези събития се провеждат под егидата на Министерството на правосъдието и на адвокатските колегии в страната, Националното училище за съдии, Държавния правен съвет, граждански и търговски сдружения и т.н.

Освен това еднодневното събитие „Европейски ден на правосъдието“ има за цел да послужи като призив за пробуждане за европейските правни специалисти и начало на диалог относно напредъка на законодателните инициативи на ЕС; през последните години то се провежда почти ежегодно под егидата на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Последна актуализация: 11/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.