Относно Мрежата

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Дирекцията по международно частно право на Министерството на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) служи като звено за контакт в Унгария, като съответните функции се изпълняват от няколко от служителите на дирекцията, наред с останалите им задължения.

В качеството им на централни органи Министерството на правосъдието (Дирекцията по международно частно право) и Министерството на човешките ресурси (Emberi Erőforrások Minisztériuma) са членове на Мрежата. Членове на Мрежата са също така Службата на Националния съдебен съвет (Országos Bírósági Hivatal), също в качеството ѝ на орган на съдебната власт, както и Нотариалната камара на Унгария (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Унгарската адвокатска колегия (Magyar Ügyvédi Kamara) и Унгарската камара на съдебните изпълнители (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) в качеството им на професионални организации. Представители на членовете редовно присъстват на събранията на Мрежата, в зависимост, разбира се, от естеството на дневния ред на събранията.

В Унгария няма официална национална мрежа на унгарските членове на Мрежата. Сътрудничеството между тях се осъществява на ad hoc основа, когато е необходимо.

Тук можете да намерите източници, съдържащи практическа информация относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в рамките на ЕС и с трети държави, събрана от Дирекцията по международно частно право на Министерството на правосъдието.

Последна актуализация: 12/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.