Относно Мрежата

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Отдел „Международно частно право“ (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) към Министерството на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium) служи като национално звено за контакт в Унгария. Свързаните с това задачи се разпределят между няколко служители в рамките на отдела, наред с останалите им дейности.

В качеството на централни органи Министерството на правосъдието (отдел „Международно частно право“) и Министерството на вътрешните работи са членове на Мрежата. Националната съдебна служба (Országos Bírósági Hivatal), като допълнителен съдебен орган, Унгарската нотариална камара (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Унгарската адвокатска колегия (Magyar Ügyvédi Kamara) и Унгарското сдружение на съдебните изпълнители (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar), като професионални организации, също са част от Мрежата. Представителите на членовете присъстват редовно на заседанията на Мрежата, в зависимост, разбира се, от дневния ред на заседанията.

В Унгария няма официална вътрешна мрежа на унгарските членове на Мрежата. Сътрудничеството между тях се осъществява за всеки отделен случай, когато е необходимо.

Натиснете тук, за да получите достъп до документите, изготвени от отдел „Международно частно право“ към Министерството на правосъдието, в които се представя практическа информация относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в рамките на ЕС и с трети държави.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.