Относно Мрежата

Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звена за контакт

В Ирландия има две звена за контакт. Има едно звено за контакт за районните съдилища (District Courts) и окръжните съдилища (Circuit Courts)и едно звено за контакт за висшестоящите съдилища, т.е. Висш съд, Апелативен съд и Върховен съд. Звената за контакт си сътрудничат тясно и работят заедно по въпроси, свързани с Мрежата. Седалището на звената за контакт в Ирландия се намира в Службата на съдилищата в Дъблин. Въпреки че всяка юрисдикция е отделна, в работата на звената за контакт съществува припокриване, като единствено те имат компетентност по въпросите, свързани с Мрежата, в рамките на собствените си дирекции. Заявките чрез ЕСМ следва да бъдат насочени към съответното звено за контакт за съответната юрисдикция. Звената за контакт работят в отделни офиси, но в рамките на дирекциите на Службата на съдилищата на Ирландия в Дъблин. Работата на Мрежата се съчетава с други задачи. Когато разглежда въпроси, свързани с дейността на Мрежата, обаче звеното за контакт може да поиска помощ и подкрепа от други колеги. Звената за контакт поддържат редовни контакти чрез електронна поща, по телефона и чрез лични срещи с членовете на ЕСМ в Ирландия, включително: централните органи; изпълнителния директор към Върховния и Висшия съд и директора по реформите и развитието в Службата на съдилищата [член 2, параграф 1, буква г) членове]; както и длъжностните лица в Министерството на правосъдието и правната реформа [член 2, параграф 1, буква г) членове]. Звената за контакт поддържат редовна комуникация и с определени членове от системата на съдебната власт във връзка с развитието на ЕСМ.

Функциониране на ЕСМ в Ирландия

В Ирландия не съществува официална национална мрежа. Изградена е мрежа от хора, които са експерти в определени области на политиката и към които звената за контакт могат да се обърнат, за да получат отговор на запитванията, отправени към тях.

Звеното за контакт работи в тясно сътрудничество и с други лица, които са членове на разширения състав на мрежата за Ирландия, включително редица съдии със специални умения в конкретни области на правото или отговарящи за международното сътрудничество. Със звената за контакт може да бъде установена връзка по електронната поща. Звеното за контакт гарантира, че преди съответните заседания на Мрежата се провеждат консултации със съответните експерти от полицията, администрацията или съдебната система и че протоколите от тези заседания и съответните точки за действие се разпространяват според случая.

Звеното за контакт поддържа също така редовни контакти с Министерството на правосъдието по въпроси, свързани с политиката, и с Централния орган по въпроси във връзка с издръжката на семейството и трансгранични въпроси.

Предоставяне на информация

В Ирландия няма национален уебсайт на ЕСМ. Информация се предоставя чрез уебсайта на Службата на съдилищата и другите съществуващи сайтове на различните министерства в Ирландия. При предоставянето на различни източници на информация за държавите членки, участващи в ЕСМ, и за самата ЕСМ звеното за контакт работи с други лица и министерства.

Последна актуализация: 12/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.