Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Италианската съдебна мрежа е базирана в Министерството на правосъдието на Италия – Департамент „Правни отношения“ (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)‑– Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“ (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria) – Служба „Международно правно сътрудничество“ (Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Понастоящем има шест звена за контакт.

Звеното за контакт с координационни функции е магистрат.

Звената за контакт са в непрекъсната връзка с другите членове на Мрежата, с които си сътрудничат при разглеждането на искания за сътрудничество или при подготвянето на практически информационни листове, които да бъдат публикувани на портала за електронно правосъдие.

Другите членове на италианската мрежа са:

– Департамент „Правосъдие за малолетни и непълнолетни и за общности“ (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– Генерална дирекция „Автоматизирани информационни системи“ (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) — звено за контакт на портала за електронно правосъдие,

– централният орган за връчване на документи (Autorità centrale per la notificazione degli atti),

– Националният адвокатски съвет (Consiglio Nationale Forense),

– Италианският съвет на нотариусите (Consiglio Italiano del Notariato).

Звената за контакт на ЕСМ поддържат връзки също със:

– Висшия институт на правосъдието (Scuola Superiore della Magistratura),

– италианския клон на мрежата на европейските потребителски центрове (ECC Net),

– Информационната система за вътрешния пазар в Италия (IMI Italia),

– Pietro Franzina, професор по международно частно право в Università Cattolica del Sacro Cuore — експерт съветник на звената за контакт.

По правило италианските членове на Мрежата се срещат веднъж годишно.

Звената за контакт предоставят помощ на съдебните органи, които се занимават с трансгранични въпроси.

Всички публикации, изпратени от Комисията (брошури, сборници и др.), се разпространяват до съдебните органи и заинтересованите страни.

Понякога звената за контакт посрещат делегации от други държави членки, посещаващи страната в рамките на съдебно обучение.

На уебсайта на Министерството на правосъдието има препратка към Мрежата: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Списък на предвидените органи във връзка с правните актове, които са най-тясно свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела:

- Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г.;

- Директива 8/2003 за правната помощ.

И в двата случая централният орган за Италия е:

Ministero della Giustizia (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale) (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“ — Служба І „Международно правно сътрудничество“).

Via Arenula 70,

00186 Rome

Тел.: +39 06 68852480, 39 06 68852517

Факс: +39 06 68897529

Ел. поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчването на документи:

Централният орган за Италия е:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma (Единната служба на съдебните изпълнители към Апелативния съд на Рим)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 Rome

Тел.: +39 06 328361

Факс: +39 06 328367933

– Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. („Брюксел IIа“)

- Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. (задължения за издръжка)

Централният орган за Италия е:

Ministero della Giustizia (Министерство на правосъдието)

– Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Департамент „Правосъдие за малолетни и непълнолетни и за общности“)

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Rome

Тел.: +39 06 68188 535/331/326

Факс: +39 06 68808085

Ел. поща: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Последна актуализация: 20/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.