Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Относно Мрежата

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Италианската съдебна мрежа е базирана в Министерството на правосъдието на Италия — Отдел „Правни отношения“ (Dipartimento per gli Affari di Giustizia) — Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“ (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria) — Служба „Международно съдебно сътрудничество“ (Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Понастоящем има пет звена за контакт.

Звената за контакт са в непрекъсната връзка с другите членове на Мрежата, с които си сътрудничат при разглеждането на искания за сътрудничество или при подготвянето на практически информационни листове, които да бъдат публикувани на портала за електронно правосъдие.

Другите членове на италианската мрежа са:

– Отделът за правосъдие за ненавършили пълнолетие лица и за общностите (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

– Генерална дирекция „Автоматизирани информационни системи“ (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) — звено за контакт на портала за електронно правосъдие;

– Централният орган за връчване на съдебни документи (Autorità centrale per la notificazione degli atti);

– Националният адвокатски съвет (Consiglio Nationale Forense); и

– Италианският съвет на нотариусите (Consiglio Italiano del Notariato).

Звената за контакт на ЕСМ поддържат връзки също с:

– Висшия институт на правосъдието (Scuola Superiore della Magistratura);

– Италианския клон на мрежата на европейските потребителски центрове (ECC Net);

– Информационната система за вътрешния пазар в Италия (IMI Italia); и

– Pietro Franzina, професор по международно частно право в университета Cattolica del Sacro Cuore — експерт съветник на звената за контакт.

По правило италианските членове на Мрежата се срещат веднъж годишно.

Звената за контакт предоставят помощ на съдилищата и съдебните служители, които се занимават с трансгранични въпроси.

Всички публикации, изпратени от Комисията (брошури, сборници и др.), се разпространяват до съдилищата, съдебните служители и заинтересованите страни.

Понякога звената за контакт посрещат делегации от други държави членки, които посещават Италия в рамките на съдебно обучение.

На уебсайта на Министерството на правосъдието има препратка към Мрежата:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Списък на органите, занимаващи се с правните актове, които са най-тясно свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела:

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г.;

Директива 8/2003 за правната помощ.

И в двата случая централният орган за Италия е:

Министерството на правосъдието

Отдел „Правни отношения“ (Dipartimento Affari di Giustizia)

Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“ — Служба І „Международно съдебно сътрудничество“ (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria).

Via Arenula 70,

00186 ROME

Телефон +39 668852633, +39 668852180

Електронна поща: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчването на документи

Централният орган за Италия е:

Единна служба на съдебните изпълнители към Апелативния съд на Рим (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 ROME

Телефон +39 6328361

Факс +39 6328367933

- Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. (Регламент „Брюксел ІІа“)

- Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. (задължения за издръжка)

Централният орган за Италия е:

Министерство на правосъдието

Отдел за правосъдие за ненавършили пълнолетие лица и за общностите (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROME

Телефон +39 668188535/331/326

Факс +39 668808085

Електронна поща: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.