Относно Мрежата

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Националните звена за контакт на мрежата са директорът на Международния отдел за сътрудничество и адвокатът на Международния отдел за сътрудничество към Министерството на правосъдието, който също изпълнява функциите на представител на централния орган. Основните функции на звеното за контакт са:

– да се гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация относно Общността и международните инструменти, свързани със съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговски въпроси, и да се осигури необходимата информация за успешното сътрудничество на съдебните органи между държавите членки, за да се подпомогнат при изготвянето на искания за разрешение за съдебна помощ;

— да се търсят решения на въпроси, които могат да възникнат във връзка с искания за съдебно сътрудничество;

— да се използва уебсайтът на мрежата, за да се информира широката общественост относно сътрудничеството на съдебните органи по гражданскоправни и търговски въпроси в Европейския съюз, както и за съответните инструменти на Общността и международни инструменти;

— да се осъществява сътрудничество при организирането на срещи в мрежа и за участие в тях;

— да се подпомогне подготовката и актуализирането на информация, предназначена за широката общественост;

— да се гарантира сътрудничество между членовете на мрежата на национално равнище.

В зависимост от обсъжданата тема звеното за контакт приканва също и експерти от други институции да споделят своя опит на срещите в мрежа. Например такива срещи и звеното за контакт са посещавани от няколко съдии, представители на Министерството на правосъдието, които работят в различни области на компетентност, нотариуси, сертифицирани медиатори, представители на Фонда за гарантиране на издръжката, представители на Камарата на съдебните изпълнители и представители на академичната общност.

Последна актуализация: 24/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.