Относно Мрежата

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Функциите на националното звено за контакт на мрежата и на представителя на централния орган се изпълняват от отдел „Международно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Основни функции на звеното за контакт:

– да гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация за инструменти на Общността и международни инструменти, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и търговски въпроси, и да се осигури необходимата информация за успешно съдебно сътрудничество между държавите членки, за да се подпомогнат те при изготвянето на изпълними съдебни искания за съдебна помощ;

– да търси решения на проблеми, които могат да възникнат във връзка с искания за съдебно сътрудничество;

– да информира обществеността за съдебното сътрудничество по гражданскоправни и търговски въпроси в Европейския съюз, както и за съответните инструменти на Общността и международни инструменти, чрез уебсайта на мрежата;

– да сътрудничи и участва в организирането на срещи на мрежата;

– да допринася за подготовката и актуализирането на информацията, предназначена за обществеността;

– да осигурява сътрудничеството между членовете на мрежата на национално равнище.

В зависимост от обсъжданата тема звеното за контакт също така кани експерти от други институции да споделят своя опит на заседанията на мрежата. Например няколко съдии, представители на Министерството на правосъдието от различни сектори, нотариуси, сертифицирани медиатори, представители на администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката , (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), представители на Съвета на съдебните изпълнители (Tiesu izpildītāju padome) и представители на академичната общност са присъствали на заседания заедно със звеното за контакт.

На 11 януари 2023 г. Министерството на правосъдието и Европейската комисия сключиха договор за изпълнението на проекта „Укрепване на капацитета на латвийската национална мрежа за съдебно сътрудничество в рамките на ЕСМ“ (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (проекта LVJUCO). Проектът ще насърчи съдебното сътрудничество между компетентните органи и ще повиши обществената осведоменост за националната съдебна мрежа.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.