Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Националните звена за контакт на мрежата са директорът на Международния отдел за сътрудничество и адвокатът на Международния отдел за сътрудничество към Министерството на правосъдието, който също изпълнява функциите на представител на централния орган. Основните функции на звеното за контакт са:

– да се гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация относно Общността и международните инструменти, свързани със съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговски въпроси, и да се осигури необходимата информация за успешното сътрудничество на съдебните органи между държавите членки, за да се подпомогнат при изготвянето на искания за разрешение за съдебна помощ;

— да се търсят решения на въпроси, които могат да възникнат във връзка с искания за съдебно сътрудничество;

— да се използва уебсайтът на мрежата, за да се информира широката общественост относно сътрудничеството на съдебните органи по гражданскоправни и търговски въпроси в Европейския съюз, както и за съответните инструменти на Общността и международни инструменти;

— да се осъществява сътрудничество при организирането на срещи в мрежа и за участие в тях;

— да се подпомогне подготовката и актуализирането на информация, предназначена за широката общественост;

— да се гарантира сътрудничество между членовете на мрежата на национално равнище.

В зависимост от обсъжданата тема звеното за контакт приканва също и експерти от други институции да споделят своя опит на срещите в мрежа. Например такива срещи и звеното за контакт са посещавани от няколко съдии, представители на Министерството на правосъдието, които работят в различни области на компетентност, нотариуси, сертифицирани медиатори, представители на Фонда за гарантиране на издръжката, представители на Камарата на съдебните изпълнители и представители на академичната общност.

Последна актуализация: 24/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.