Относно Мрежата

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

В Люксембург звената за контакт и членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, наричана по-долу „Мрежата“, са, както следва:

Звена за контакт

- Звено за контакт към главната прокуратура, определено съгласно член 2, параграф 1, буква а) и изпълняващо задачите по „съдебно сътрудничество“, произтичащи от член 3, параграф 1, буква а), член 5, параграф 2, букви а)—в) и член 5, параграфи 3 и 4 от Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, изменено с Решение № 568/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.

Магистратът, изпълняващ длъжността пред главната прокуратура, обработва исканията за информация и съдебно сътрудничество в рамките на Мрежата.

Звеното за контакт към главната прокуратура изпълнява също функцията на централен орган, по-специално в контекста на Регламент (ЕО) № 4/2009 и Хагската конвенция от 2007 г. относно международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството.

- Звено за контакт към Министерство на правосъдието, изпълняващо административните задачи, произтичащи от член 3, параграф 1, буква б), член 5, параграф 2, букви г) и д), член 5, параграфи 3 и 4, и членове 14, 15 и 18 от Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, изменено с Решение № 568/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.

Това звено осигурява административните последващи действия, координацията и комуникацията с Европейската комисия, и по-специално със секретариата на Мрежата, както и с членовете на Мрежата на национално равнище.

Членове на Мрежата:

- Експертите, определени съгласно член 2, параграф 1, буква г) от Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

- Професионалните организации, определени съгласно членове 2 и 5а от Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, изменено с Решение № 568/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.:

  • Съдебните изпълнители, представлявани от Камарата на съдебните изпълнители на Велико херцогство Люксембург.
  • Адвокатите, представлявани от Люксембургската адвокатска колегия и Адвокатската колегия на Diekirch.
  • Нотариусите, представлявани от Нотариалната камара на Велико херцогство Люксембург.

Взаимодействие между звената за контакт и членовете на Мрежата:

В Люксембург няма формализирана мрежа на национално равнище.

Членовете на Мрежата се канят на заседанията на Мрежата въз основа на съответния дневен ред.

Обменът на информация и координацията между членовете и звената за контакт на Мрежата се осъществяват по електронен път или по телефона.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.