Относно Мрежата

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Понастоящем в Малта има три (3) звена за контакт на ЕСМ. Координацията между тези звена за контакт се осигурява от това, че посочените звена за контакт работят в един и същи офис и са постоянно във връзка помежду си по всички въпроси, свързани с функционирането на мрежата в Малта. Тези звена за контакт са създали системи за сътрудничество между си, които на свой ред водят до по-голяма ефикасност във функционирането на мрежата, особено когато става въпрос за предоставяне на информация на частнопрактикуващи юристи, които искат такава.

Относно националната мрежа

  • Правна помощ

Предаващият и получаващият орган в областта на правната помощ е адвокатът по въпросите на правната помощ, който изпълнява функциите си в деловодството на Гражданския съд в сградата на съдилищата, чийто адрес е: The Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Връчване на документи

Службата на главния прокурор с адрес The Palace, St. George's Square, Valletta изпълнява функциите на централен орган едновременно като предаващ и получаващ орган в областта на връчването на документи. Тя се грижи за изпращането на формуляри за искане и получаването на документи за връчване от чуждестранните предаващи органи, които документи след това се предават на отговорниците в съдилища с цел връчване съгласно процесуалните закони на Малта, приложими към връчването на документи.

Като част от своите функции по връчването на документи Службата на главния прокурор в качеството си на предаващ и/или получаващ орган осъществява също така връзка с молителите и/или техните процесуални представители до края на процедурата по връчване.

  • Искове с малък материален интерес

Компетентният съд по този раздел е Трибуналът за искове с малък материален интерес, който е разположен в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета. Жалби срещу решенията на този съд се разглеждат от Апелативния съд при упражняване на по-нисшата му компетентност, който също е разположен в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета.

Компетентният орган във всеки отделен случай зависи от местопребиваването на лицето, срещу което се търси принудително изпълнение. Съдът на магистратите (Малта) и Съдът на магистратите (Гозо) са компетентни във връзка с принудителното изпълнение, както и за целите на член 23, съгласно член 10, параграф 4 от Закона за Трибунала за искове с малък материален интерес (глава 380 от Законите на Малта).

  • Събиране на доказателства

Централният орган е Службата на главния прокурор във Валета.

Замолените съдилища са:

  1. Отделението с обща компетентност на Гражданския съд;
  2. Семейното отделение на Гражданския съд;
  3. Съдът на магистратите (Малта);
  4. Съдът на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-нисшата си компетентност) или (при упражняване на по-висшата си компетентност).

Съдилищата са компетентни да изпълняват съдебни поръчки, исканията за които са отправени съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.

Последна актуализация: 22/05/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.