Относно Мрежата

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звена за контакт и членове на Мрежата в Нидерландия

Централно звено за контакт в Нидерландия е определено към Министерството на сигурността и правосъдието. Звено за контакт е определено и за съдебната власт.

Наред със звената за контакт, членове на Мрежата са и професионалните сдружения на свободните юридически професии (адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители).

Централните органи, определени въз основа на различни регламенти (по-специално Регламент (ЕО) № 2201/2003, Регламент (ЕО) № 4/2009 и Регламент (ЕО) № 1393/2007), също са членове на Мрежата.

Обикновено комуникацията с Европейската комисия (в този случай секретариата на ЕСМ-граждански въпроси) става чрез централното звено за контакт. По този начин се гарантира, че когато е целесъобразно, информацията и въпросите достигат до правилния орган.

Звената за контакт и членовете, по-специално централните органи, обикновено комуникират директно помежду си и със звената за контакт и членовете в другите държави членки.

В зависимост от това какво включва дневният ред, на събранията на Мрежата се канят да участват съответните членове.

Нидерландските звена за контакт и членовете провеждат също така годишно събрание, на което се обсъждат дейностите на Мрежата и се разглеждат областите, в които може да се подобри комуникацията помежду им.

Последна актуализация: 10/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.