В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Относно Мрежата

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звена за контакт

За всяка от четирите правни юрисдикции на Обединеното кралство съществува по едно звено за контакт. Тъй като всяка юрисдикция е отделна, няма припокриване в работата на тези звена за контакт, всяко от които носи пълната отговорност за Мрежата в своята юрисдикция. Запитванията чрез ЕСМ следва да бъдат насочвани към съответното звено за контакт за въпросната юрисдикция.

Звеното за контакт работи в рамките на Министерството на правосъдието на Северна Ирландия. Звеното за контакт не работи на пълно работно време по въпроси, свързани с Мрежата, но може да се обърне за съдействие към редица оперативни служители и специалисти по политиките, когато става въпрос за дейността на Мрежата. Работата на мрежата се съчетава с редица други задачи.

Функционирането на ЕСМ в Северна Ирландия

В Северна Ирландия няма официална национална мрежа. В рамките на Министерството на правосъдието обаче беше разработена мрежа от експерти в определени области на политиката. Звеното за контакт разполага също с редица установени контакти в други съответни министерства, към които могат да се отправят запитвания, попадащи извън обхвата на министерството, от което е част звеното за контакт. Тъй като Северна Ирландия е малка юрисдикция, звеното за контакт разполага с добре установена мрежа от вътрешни контакти, които могат да оказват съдействие при повечето получени запитвания и искания за информация.

Най-ефективният начин за предаване на искания и информация е по електронната поща. Тя дава възможност за бързо и пълно препращане на съобщения, по-специално до външни контакти, като по този начин се гарантира, че съответният персонал разполага с необходимата информация, за да им окаже съдействие при отговора на запитвания.

Звеното за контакт гарантира, че при получаването на запитвания и преди провеждането на съответни заседания на Мрежата се провеждат консултации с подходящи политически, административни или съдебни експерти. Бележките от заседанията и съответните точки за действие се разпространяват по подходящ начин.

Предоставяне на информация

В Северна Ирландия не съществува национален уебсайт за ЕСМ. Информация се предоставя чрез други съществуващи сайтове. Все по-често се прави позоваване на европейския портал за електронно правосъдие. Звеното за контакт си сътрудничи с други източници на информация, включително със Службата на Северна Ирландия за съдилищата и трибуналите (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), тъй като нейният публичен уебсайт съдържа информация, свързана с работата на Мрежата, например информация за изпълнението на чуждестранни съдебни решения, европейската процедура за искове с малък материален интерес, eвропейската заповед за плащане и т.н. Уебсайтът на правителството на Северна Ирландия (http://www.nidirect.gov.uk) също съдържа информация за европейската процедура за искове с малък материален интерес.

На подходящи за целта заседания и конференции, както и в съответни публикации, се използват възможностите за повишаване на осведомеността относно ЕСМ и страниците на европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 03/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.