Относно Мрежата

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

В Полша има 12 точки за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Една от точките за контакт се намира в Министерството на правосъдието, а останалите точки за контакт се намират в единадесет окръжни съдилища и включват компетентността на висшите апелативни съдилища (по-долу „съдебни точки за контакт“).

Точката за контакт в Министерството на правосъдието отговаря на запитвания, свързани с полското гражданско и търговско право, и препраща на компетентната съдебна точка за контакт въпроси, свързани с изпълнението на искане за правна взаимопомощ, освен ако въпросът не е бил отправен директно към съдебната точка за контакт.

Точката за контакт в Министерството на правосъдието получава информация от Европейската комисия за срещите на мрежата и по други въпроси и след това я предава на компетентните национални органи или съдилища според въпроса или темата на срещата.

Координацията на дейностите на точките за контакт в Полша се осигурява от Министерството на правосъдието.

В Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела участват и съдиите координатори за международното сътрудничество и правата на човека по граждански дела, които съдействат на лицата, действащи като съдебни точки за контакт. Съдиите координатори изпълняват задачите си във всички съдилища (окръжен съд и районни съдилища), които се намират на територията, за която е компетентен съответният окръжен съд. Ако апелативният съд също се намира в този съдебен район, координаторите извършват дейността си и в този съд.

В Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела участват и централните органи, посочени в Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (преработен текст) и Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст), както и централният орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) и централният орган по смисъла на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Последна актуализация: 15/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.