Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Точка за контакт

В Португалия е определена една точка за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ). Функциите на точката за контакт се изпълняват от съдия, назначен от Висшия съдебен съвет (Conselho Superior da Magistratura) след проведен конкурс (concurso).

Национална мрежа

Част от националната мрежа са: централните органи, както са определени в правни актове на ЕС, други международно-правни актове, по които Португалия е страна, или актове от националното законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; административните органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; както и професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии и участващи пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Националната мрежа не включва съдии за връзка или експерти сред членовете си.

Национални членове на Мрежата

Освен точката за контакт, в националната структура на Мрежата са включени тринадесет членове:

 • Генерална дирекция „Правосъдие“ (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Генерална дирекция „Изтърпяване на наказанията и реинтеграция“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Институт по вписванията и нотариалната дейност (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Институт за финансово управление и инфраструктура на правосъдието (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Съвет на мировите съдии (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Социалноосигурителен институт (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Комисия за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Съдия от Международната Хагска мрежа на съдиите
 • Адвокатска колегия (Ordem dos Advogados),
 • Асоциация на правните консултанти и съдебните изпълнители (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Асоциация на нотариусите (Ordem dos Notários).
 • Главна прокуратура (Procuratoria-Geral da República)

Централни органи

Посочените по-долу членове са централни органи или структури, които са компетентни да изпълняват определени задачи, предвидени в правото на ЕС:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 г.,
 • Регламент (ЕС) № 2020/1784 от 25 ноември 2020 г.,
 • Регламент (ЕС) № 2020/1783 от 25 ноември 2020 г.,
 • Хагска конвенция от 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството,
 • Нюйоркска конвенция от 1956 г. относно получаването на издръжка в чужбина.

Генерална дирекция „Рехабилитация и затвори“ — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕС) № 2019/1111 от 25 юни 2019 г.,
 • Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,
 • Хагска конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Институт по вписванията и нотариусите — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г.,

Социалноосигурителен институт — Министерство за солидарност и социална сигурност (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Директива 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г.

Комитет за защита на жертвите на престъпления — Министерство на правосъдието

 • Директива 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г.

Главна прокуратура

 • Хагска конвенция от 2000 г. относно международната защита на пълнолетни лица

Координация на националната мрежа като нейерархична система

В Португалия националната мрежа има не е йерархична. Координацията, която е отговорност на точката за контакт, се основава на доброволно сътрудничество между националните членове, които редовно участват в тримесечни срещи, организирани от точката за контакт. Когато прилагането на правото на ЕС изисква да бъдат направени промени в националната система, се провеждат заседания, които са ограничени до съответните национални членове.

Мрежата не включва експерти. Ако по даден въпрос е необходимо становище на експерт, точката за контакт се обръща за съдействие към най-подходящия национален орган на доброволен и неформален принцип. Точката за контакт редовно насърчава всички национални членове да оказват съдействие в конкретните сфери на тяхната компетентност и отговорност в рамките на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Последна актуализация: 10/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.