Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Относно Мрежата

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Точка за контакти

В Португалия е определена една точка за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-граждански въпроси). Функциите на точката за контакт се изпълняват от съдия, назначен от Висшия съдебен съвет (Conselho Superior da Magistratura) след проведен конкурс.

Национална мрежа

В състава на Националната мрежа са включени: централни органи, в съответствие с правни актове на ЕС, други международно-правни актове, по които Португалия е страна, или актове от националното законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; административните органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; както и професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии и участващи пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Националната мрежа не включва съдии за връзка или експерти.

Национални членове на Мрежата

Освен точката за контакт, в националната структура на Мрежата са включени дванадесет членове:

 • Генерална дирекция „Правосъдие“ (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Генерална дирекция „Изтърпяване на наказанията и реинтеграция“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Институт по вписванията и нотариалната дейност (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Институт за финансово управление и инфраструктура на правосъдието (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Съвет на мировите съдии (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Социалноосигурителен институт (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Комисия за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Съдия от Международната Хагска мрежа на съдиите
 • Адвокатска колегия (Ordem dos Advogados),
 • Асоциация на правните консултанти и съдебните изпълнители (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Асоциация на нотариусите (Ordem dos Notários).

Централни органи

Посочените по-долу членове са централни органи или структури, които са компетентни да изпълняват определени задачи, предвидени в правото на ЕС:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 г.,
 • Регламент (ЕО) № 1393/2007 от 13 ноември 2000 г.,
 • Регламент (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г.,
 • Хагска конвенция от 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството,
 • Нюйоркска конвенция от 1956 г. относно получаването на издръжка в чужбина.

Генерална дирекция „Рехабилитация и затвори“ — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г.,
 • Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,
 • Хагска конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Институт по вписванията и нотариусите — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г.,

Социалноосигурителен институт — Министерство за солидарност и социална сигурност (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Директива 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г.

Комитет за защита на жертвите на престъпления — Министерство на правосъдието

 • Директива 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г.

Главна прокуратура

 • Хагска конвенция от 2000 г. относно международната защита на пълнолетни лица

Координация на националната мрежа като нейерархична структура

В Португалия националната мрежа има нейерархична структура. Координацията, която се осигурява от точката за контакт, се основава на доброволно сътрудничество между националните членове. Националните членове редовно участват в тримесечни събрания, организирани от точката за контакт. Когато прилагането на правото на ЕС изисква да бъдат направени промени в националната система, се провеждат заседания, които са ограничени до съответните национални членове.

Мрежата не включва експерти. Ако по даден въпрос е необходимо становище на експерт, точката за контакт се обръща за съдействие към най-подходящия национален орган на доброволен и неформален принцип. Точката за контакт редовно насърчава всички национални членове да оказват съдействие в конкретните сфери на тяхната компетентност и отговорност в рамките на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Последна актуализация: 26/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.