Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Със заповед на министъра на правосъдието през 2001 г. беше създадена Мрежата от местни кореспонденти в областта на международна съдебна помощ (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale), която следва модела на Европейската съдебна мрежа. През март 2004 г., с две заповеди на министъра на правосъдието, мрежата беше преструктурирана в две специализирани мрежи: Румънската съдебна мрежа по наказателни дела (Rețeaua Judiciară Română în materie penală), съответстваща на Европейската съдебна мрежа, и Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), съответстваща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Двете мрежи бяха многократно реорганизирани (през 2005 г., 2007 г., 2010 г., 2014 г., 2016 г. и 2019 г.) вследствие на изменения в съответното право на ЕС и промени в персонала, работещ в националната съдебна система.

Последната актуализация беше направена със Заповед № 1929/C на министъра на правосъдието от 29 май 2014 г. в съответствие с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. Заповедта беше изготвена в съответствие с Постановление на правителството № 123/2007 относно някои мерки за засилване на съдебното сътрудничество с държавите — членки на Европейския съюз, утвърдено с изменения със Закон № 85/2008.

Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела съответства на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на национално равнище.

Румъния е определила две национални звена за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Звената за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела се намират в Министерството на правосъдието. По този начин е осигурено изпълнението на задълженията във връзка с Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

В съответствие с член 6 [от Решение 2001/470/ЕО на Съвета] Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела се състои от един съдия от Първо гражданско отделение и един съдия от Второ гражданско отделение (преди това търговско отделение) на Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casație și Justiție); по един съдия от Първо гражданско отделение и Второ гражданско отделение (преди това търговско отделение) на апелативните съдилища; по един съдия от всеки специализиран съд/всяко специализирано отделение за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси, който е специализиран по граждански дела, свързани с международно отвличане на деца и присъждането на обезщетения на жертвите на престъпления; служители на Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, които изпълняват също така задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела; и по един представител, определен от всяко от професионалните сдружения на нотариусите (notari), съдебните изпълнители (executori judecătoreşti) и адвокатите (avocaţi) в Румъния. Националните звена за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са пълноправни членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Съдиите, които са членове на Румънската съдебна мрежа, са били определени с решение на Висшия съвет на магистратурата (Consiliul Superior al Magistraturii).

От 2001 г. насам Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието е организирала множество семинари и работни срещи за членовете на Мрежите, като за целта са използвани собствени ресурси (от бюджета на Министерство на правосъдието). След 2007 г. подобни мероприятия са били организирани по-специално по линия на повече от 15 европейски програми, финансирани от Европейската комисия. Освен това представители на Румънската съдебна мрежа редовно участват в срещите на Европейските съдебни мрежи.

Членовете на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са посочени в приложението към Заповед № 4008/C от 9.10.2019 г. Приложението е неразделна част от Заповедта.

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съдии от Висшия касационен съд, апелативните съдилища, специализираните съдилища/отделения за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси, Букурещкия трибунал (съдии за връзка от Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и съдия, определен от Комисията за присъждане на обезщетения на жертвите на престъпления):

Висш касационен съд

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Първо гражданско отделение

Andreia-Liana CONSTANDA, Първо гражданско отделение

Roxana POPA, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Алба Юлия

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Първо гражданско отделение

Nicolae DURBACĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Бакъу

Cristina-Mădălina RADU, Първо гражданско отделение

Loredana ALBESCU, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Брашов

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Гражданско отделение — дела, свързани с малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси, и трудовоправни и социалноосигурителни спорове

Elena-Clara CIAPĂ, Гражданско отделение

Simona Petrina GAVRILĂ, Гражданско отделение

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Гражданско отделение и дела, свързани с малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси, и трудовоправни и социалноосигурителни спорове

Трибунал за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси на Брашов (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA

Апелативен съд на Букурещ

Antonela BRĂTUIANU, Четвърто гражданско отделение

Ştefan CMECIU, Пето гражданско отделение

Felix Lucian ȘALAR, Шесто гражданско отделение

Romeo GLODEANU, Пето гражданско отделение

Bogdan CRISTEA, Осмо отделение — административни и данъчни спорове

Букурещки трибунал

Andreea Florina MATEESCU, Пето гражданско отделение (съдия за връзка от Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Anca Magda VOICULESCU, Четвърто гражданско отделение (съдия за връзка от Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Luminița TÂRȚĂU, Първо наказателно отделение, Комисия за присъждане на обезщетения на жертвите на престъпления, Букурещки трибунал

Апелативен съд на Клуж

Denisa-Livia BĂLDEAN, председател

Axente-Irinel ANDREI, председател на Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Констанца

Daniela PETROVICI, Първо гражданско отделение

Ecaterina GRIGORE, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Крайова

Adina-Georgeta PONEA, председател

Lotus GHERGHINĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Галац

Aneta-Luminița CRISTEA, Първо гражданско отделение

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Второ гражданско отделение

Andreea ARHIP, Второ гражданско отделение

Alexandru BLEOANCĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Яш

Claudia Antoanela SUSANU, Гражданско отделение

Elena Crizantema PANAINTE, Специализирано отделение за трудовоправни и социалноосигурителни спорове

Alina Gianina PRELIPCEAN, Отделение за административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Орадя

Dorina Mihaela BEREȘ, Първо гражданско отделение

Marcela FILIMON, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Питещ

Corina PINCU IFRIM, Първо гражданско отделение

Dumitru VĂDUVA, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Mariana VÂRGĂ, Гражданско отделение, Трибунал на Арджеш

Elena Cristina LUNGU, Гражданско отделение, Трибунал на Валцея

Апелативен съд на Плоещ

Andra Corina BOTEZ, председател

Adriana Maria RADU, Първо гражданско отделение

Aida Liliana STAN, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Сучава

Ştefania Fulga ANTON, Първо гражданско отделение

Daniela MITREA MUNTEA, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Търгу Муреш

Andreea CIUCĂ, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Loredana BERINDEAN, председател на Първо гражданско отделение, Съд от първа инстанция на Търгу Муреш

Апелативен съд на Тимишоара

Cristian PUP, Първо гражданско отделение

Ștefan LUCACIUC, Второ гражданско отделение

Florin MOŢIU, Второ гражданско отделение

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — национални звена за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Министерство на правосъдието

Viviana ONACA, директор, Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“

Ioana BURDUF (юрист, действащ като съдия или прокурор), Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, които изпълняват задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество и функциите на секретариат на Мрежата

Camelia TOBĂ (юрист, действащ като съдия или прокурор), Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“

Flavius George PĂNCESCU (юрист, действащ като съдия или прокурор), Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — по един представител, определен от всеки от председателите на националните съюзи на нотариусите, съдебните изпълнители и адвокатските колегии на Румъния

Octavian ROGOJANU, нотариус, секретар на Съвета на Националния съюз на нотариусите на Румъния (Uniunea Națională a Notarilor Publici din România)

Constantin Adrian STOICA, съдебен изпълнител/съдебен изпълнител, Национален съюз на съдебните изпълнители на Румъния (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, адвокат, Националния съюз на адвокатските колегии на Румъния (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Последна актуализация: 15/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.