Относно Мрежата

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Със заповед на министъра на правосъдието през 2001 г. беше създадена Мрежата от местни кореспонденти в областта на международната съдебна помощ (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale), която следва модела на Европейската съдебна мрежа. През март 2004 г., в резултат на две заповеди на министъра на правосъдието, мрежата беше преструктурирана в две специализирани мрежи: Румънската съдебна мрежа по наказателни дела (Rețeaua Judiciară Română în materie penală, съответстваща на Европейската съдебна мрежа), и Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială, съответстваща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела). Двете мрежи бяха многократно реорганизирани (през 2005 г., 2007 г., 2010 г., 2014 г., 2016 г., 2019 г. и 2022 г.) вследствие на изменения в съответното право на ЕС и промени в персонала, работещ в националната съдебна система.

Последната актуализация беше направена със Заповед № 3501/C на министъра на правосъдието от 25 юли 2022 г. в съответствие с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. Заповедта беше изготвена в съответствие с Постановление № 123/2007 на правителството относно някои мерки за засилване на съдебното сътрудничество с държавите — членки на Европейския съюз, утвърдено с изменения със Закон № 85/2008.

Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела съответства на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на национално равнище.

Румъния е определила две национални звена за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Звената за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела се намират в Министерството на правосъдието. По този начин е осигурено изпълнението на задълженията във връзка с Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

В съответствие с член 6 [от Решение 2001/470/ЕО на Съвета] Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела се състои от един съдия от Първо гражданско отделение и един съдия от Второ гражданско отделение (преди това търговско отделение) на Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casație și Justiție); по един съдия от Първо гражданско отделение и Второ гражданско отделение (преди това търговско отделение) на апелативните съдилища; по един съдия от всеки специализиран съд/всяко специализирано отделение за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси, който е специализиран по граждански дела, свързани с международно отвличане на деца и присъждането на обезщетения на жертвите на престъпления; служители на Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, които изпълняват също така задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела; и по един представител, определен от всяко от професионалните сдружения на нотариусите (notari publici), съдебните изпълнители (executori judecătoreşti) и адвокатите (avocaţi) в Румъния. Националните звена за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са пълноправни членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Съдиите, които са членове на Румънската съдебна мрежа, са били определени с решение на Висшия съвет на магистратите (Consiliul Superior al Magistraturii).

Членовете на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са посочени в приложението към Заповед № 3501/C на министъра на правосъдието от 25 юли 2022 г. Приложението е неразделна част от заповедта.

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съдии от Висшия касационен съд, апелативните съдилища, специализираните съдилища/отделения за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси, както и Букурещкия трибунал (съдии за връзка от Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и съдия, определен от Комисията за присъждане на обезщетения на жертвите на престъпления):

Висш касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN съдия, Първо гражданско отделение

Adina-Georgeta PONEA съдия, Първо гражданско отделение

Andreia-Liana CONSTANDA съдия, Първо гражданско отделение

Roxana POPA съдия, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Алба Юлия (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ съдия, Първо гражданско отделение

Adina-Camelia IFTIMUȘ съдия, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Бакъу

Sorina CIOBANU съдия, председател, Първо гражданско отделение

Loredana ALBESCU съдия, председател, Апелативен съд на Бакъу

Апелативен съд на Брашов

Elena-Clara CIAPĂ съдия, Гражданско отделение

Simona-Petrina GAVRILĂ съдия, Гражданско отделение

Трибунал за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси на Брашов (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA съдия, Трибунал за малолетни и непълнолетни лица и семейноправни въпроси на Брашов

Апелативен съд на Букурещ

Andreea-Florina MATEESCU съдия, Трето гражданско отделение

Dorina ZECA съдия, Четвърто гражданско отделение

Maria-Cristina FINTOC съдия, Четвърто гражданско отделение

Ștefan-Ciprian CMECIU съдия, Пето гражданско отделение

Felix-Lucian ȘALAR съдия, Шесто гражданско отделение

Romeo GLODEANU съдия, Пето гражданско отделение

Bogdan CRISTEA съдия, Осмо отделение — административни и данъчни спорове

Букурещки трибунал

Anca Magda VOICULESCU съдия, Четвърто гражданско отделение (съдия за връзка от Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Sorin-Vasile IVANCIUC съдия, председател на Първо наказателно отделение, Комисия за присъждане на обезщетения на жертвите на престъпления

Апелативен съд на Клуж

Axente-Irinel ANDREI съдия, председател на Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Констанца

Luminița-Marinela DAN съдия, Второ гражданско отделение

Ecaterina GRIGORE съдия, Отделение по административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Крайова

Lotus-Manuela GHERGHINĂ съдия, Второ гражданско отделение

Gabriela IONESCU съдия, председател на Първо гражданско отделение

Апелативен съд на Галац

Aneta-Luminița CRISTEA съдия, Първо гражданско отделение

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ съдия, председател на апелативния съд на Галац

Andreea ARHIP съдия, председател на Второ гражданско отделение

Alexandru BLEOANCĂ съдия, Второ гражданско отделение, заместник-председател на апелативния съд на Галац

Апелативен съд на Яш

Maria-Cristina POPA съдия, председател на Гражданско отделение

Elena-Crizantema PANAINTE съдия, Специализирано отделение за трудовоправни и социалноосигурителни спорове

Alina-Gianina PRELIPCEAN съдия, Отделение по административни и данъчни спорове, заместник-председател на апелативния съд на Яш

Апелативен съд на Орадя

Dorina-Mihaela BEREȘ съдия, Първо гражданско отделение

Marcela FILIMON съдия, председател на Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Питещ

Emilia-Raluca TRANDAFIR председател, апелативен съд на Питещ

Corina PINCU IFRIM съдия, Първо гражданско отделение

Maria-Ruxandra DANCIU съдия, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Alina PAVELESCU съдия, Гражданско отделение, Трибунал на Арджеш

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV съдия, Гражданска камара, Трибунал на Валцея

Апелативен съд на Плоещ

Adriana-Maria RADU съдия, председател на Първо гражданско отделение

Aida-Liliana STAN съдия, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Ionel STĂNESCU съдия, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове, заместник-председател на апелативния съд на Плоещ

Апелативен съд на Сучава

Ștefania-Fulga ANTON съдия, Първо гражданско отделение

Ana-Maria TURCULET съдия, председател на Второ гражданско отделение

Marius-Ionel GALAN съдия, председател на Отделението по административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Търгу Муреш

Andreea CIUCĂ съдия, председател на апелативния съд на Търгу Муреш

Adriana-Loredana BERINDEAN съдия, Второ гражданско отделение — административни и данъчни спорове

Апелативен съд на Тимишоара

Mădălina JEBELEAN съдия, Първо гражданско отделение

Ramona-Ioana RISTEA съдия, Второ гражданско отделение

Национални звена за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — юристи със статут, равностоен на статута на съдии и прокурори

Flavius-George PĂNCESCU, началник-служба, международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, Министерство на правосъдието

Ioana BURDUF (юрист със статут, равностоен на статута на съдия и прокурор), дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, Министерство на правосъдието

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — юристи със статут, равностоен на статута на съдии и прокурори от дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, които изпълняват задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество и функциите на секретариат на Мрежата

Camelia TOBĂ (юрист със статут, равностоен на статута на съдия и прокурор), дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, Министерство на правосъдието

Членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — по един представител, определен от всеки от председателите на националните съюзи на нотариусите, съдебните изпълнители и адвокатските колегии на Румъния

Octavian ROGOJANU, нотариус (notar public), секретар на Съвета на Националния съюз на нотариусите на Румъния (Uniunea Națională a Notarilor Publici din România)

Constantin Adrian STOICA, съдебен изпълнител/съдебен изпълнител, Национален съюз на съдебните изпълнители на Румъния (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, адвокат, Националния съюз на адвокатските колегии на Румъния (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Последна актуализация: 03/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.