В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Относно Мрежата

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звена за контакт

За всяка от четирите правни юрисдикции на Обединеното кралство съществува по едно звено за контакт. Тъй като всяка юрисдикция е отделна, няма припокриване в работата на тези звена за контакт, всяко от които носи пълната отговорност за Мрежата в своята юрисдикция. Запитванията чрез ЕСМ следва да бъдат насочвани към съответното звено за контакт за въпросната юрисдикция.

Звеното за контакт за Шотландия работи в представителството на шотландското правителство в ЕС в Брюксел. Лицето може да се обърне към редица колеги, когато се занимава с дейността на Мрежата. Работата на Мрежата се съчетава с други задачи.

Функциониране на ЕСМ в Шотландия

В Шотландия няма официална национална мрежа. В рамките на Дирекция „Правосъдие“ обаче беше разработена мрежа от хора, които са експерти в определени области на политиката. Звеното за контакт може да се обърне към тези колеги за отговори на конкретни запитвания.

Също така бяха установени контакти на други места в шотландското правителство. Звеното за контакт се обръща към тези лица за съвет или за отговор на запитвания, свързани с тяхната работа. Звеното за контакт работи също така с други лица извън правителството, когато това е уместно. Например с Правното общество на Шотландия (Law Society of Scotland) и Сдружението на адвокатите (Faculty of Advocates) — професионалните организации, представляващи съответно солиситърите и адвокатите. Звеното за контакт е създало също така връзки с представителния орган на съдебните изпълнители — Обществото на съдебните изпълнители и длъжностните лица при шерифа (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers).

Най-честият начин за достъп до информацията и нейния обмен е по електронната поща. Звеното за контакт също така участва в срещи лично.

Звеното за контакт се уверява, че преди съответните заседания на Мрежата се провеждат консултации със съответните политически, административни или други експерти. Протоколите от заседанията и съответните точки за действие се разпространяват по целесъобразност.

Предоставяне на информация

В Шотландия не съществува национален уебсайт за ЕСМ. Информацията се предоставя чрез други съществуващи уебсайтове. Все по-често се прави препращане към европейския портал за електронно правосъдие. Звеното за контакт работи с други лица, които предоставят източници на информация, в това число Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service). Уебсайтът на Съдебната служба на Шотландия предоставя насоки на гражданите за трансграничните искове — по-специално във връзка с регламентите за европейското изпълнително основание, европейската заповед за плащане и европейската процедура за искове с малък материален интерес. На подходящи за целта заседания и конференции, както и в съответни публикации, се използват възможностите за повишаване на осведомеността относно ЕСМ и страниците на европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 03/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.