Относно Мрежата

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Мрежата се състои от:

  1. основните звена за контакт, чиито функции се изпълняват от двама представители на Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) от отдел „Международно частно право“ (Odbor medzinárodného práva súkromného) на секция „Международно право“ (Sekcia medzinárodného práva). Всички запитвания от ЕСМ се изпращат чрез основните звена за контакт;
  2. съдебни звена за контакт: по един съдия или старши съдебен служител за всеки районен съд (okresný súd) и окръжен съд (krajský súd) и за Върховния съд (Najvyšší súd);
  3. звена за контакт от професионални организации;
  4. две звена за контакт от Центъра за международноправна закрила на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
  5. магистрат за връзка по семейноправни въпроси.
Последна актуализация: 03/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.