Относно Мрежата

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Понастоящем словашките членове на мрежата са следните:

  • четири звена за контакт от Министерството на правосъдието на Словашката република (отдел „Международно частно право“ (Odbor medzinárodného práva súkromného) на секция „Международно право“ (Sekcia medzinárodného práva);
  • магистрат за връзка по семейноправни въпроси;
  • представители на други централни органи, определени в инструментите на ЕС:

Центъра за международна правна закрила на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
Центъра за правна помощ (Centrum právnej pomoci);

  • представители на професионални сдружения:

Словашката адвокатска колегия (Slovenská advokátska komora),  
Нотариалната камара на Словашката република (Notárska komora Slovenskej republiky),  
Словашката камара на съдебните изпълнители (Slovenská komora exekútorov).

Съгласно Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Словакия беше създадена съдебна мрежа по граждански дела (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky) с цел да се осигури ефективното участие на Словашката република в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Словашката съдебна мрежа по граждански дела се състои от звена за контакт (съдии или висши съдебни служители) от всеки районен съд (okresný súd) и окръжен съд (krajský súd), както и от Върховния съд (Najvyšší súd).

Последна актуализация: 06/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.