Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ) функционира в Словения чрез 3 звена за контакт и 16 членове на Мрежата.

Функциите на звената за контакт се изпълняват от служители на Министерство на правосъдието на Република Словения. По този начин работата на звената за контакт може ежедневно да бъде съгласувана и координирана.

Окръжните съдилища, които са 11 в Република Словения, са упълномощени да предоставят международноправна помощ по граждански и търговски дела. С оглед на това Словения е назначила по един представител от всеки окръжен съд за член на ЕСМ в съответствие с член 2, параграф 1, буква г) от Решение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Освен това Словения е назначила двама специализирани членове на Мрежата (съдии), които са компетентни в областта на съдебното сътрудничество по семейноправни въпроси, като единият съдия работи в окръжния съд, а другият — в Министерството на правосъдието.

Според изменението на Решението на Съвета за създаване на ЕСМ от 2009 г. сътрудничеството с други юридически професии в рамките на ЕСМ вече е възможно. От 2011 г. членове на Мрежата са също така Нотариалната камара на Словения (Notarska zbornica Republike Slovenije), Адвокатската колегия на Словения (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) и Камарата на съдебните изпълнители на Словения (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Участието на съдии и други юридически професии в ЕСМ е важно за постигането на целите на ЕСМ, тъй като по този начин се осигурява пряко сътрудничество между съдии и други юридически професии, а това е важно за по-безпроблемното разрешаване на специфични дела, които се гледат от съдилищата.

Звената за контакт и членовете на ЕСМ общуват помежду си често и когато възникне нужда от това, включително по електронна поща, по телефон и лично, а също така и по време на годишни събрания на национално ниво.

Последна актуализация: 01/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.