Относно Мрежата

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Функциониране на ЕСМ в Испания

Съгласно член 33 от Закон 16/2015 от 7 юли 2015 г., с който се уреждат статутът на националния член на Испания в Евроюст, споровете за компетентност, мрежите за международно съдебно сътрудничество и командированите в чужбина служители на Министерството на правосъдието, в Испания назначаването и освобождаването на испанските лица за контакт с мрежите за международно съдебно сътрудничество, при условията на правилниците за тяхното създаване, са в правомощията на Министерството на правосъдието.

Назначаването се извършва измежду лица с доказан опит в международното правно сътрудничество, владеещи добре английски или френски език, в зависимост от случая, и следва да се осигури представителство поне на съдебната власт, на прокуратурата (Ministerio Fiscal) и на Министерството на правосъдието. За целта Генералният съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial) и главният прокурор (Fiscal General del Estado) предлагат на министъра на правосъдието назначаването и освобождаването на лицата за контакт за съответните професии. Статутът на лице за контакт се прекратява веднага щом съответното лице престане да работи за институцията, предложила неговото назначаване. Министерството на правосъдието се уведомява за това и то на свой ред трябва да информира секретариата на мрежата.

Лицата за контакт с мрежите за международно съдебно сътрудничество в Испания са активни посредници, натоварени със задачата да улесняват сътрудничеството между съдебните органи на различните държави. Те са на разположение на съответните испански органи, както и на всички други лица за контакт, и им предоставят правната и практическата информация, необходима за подобряване на съдебното сътрудничество. Лицата за контакт в Испания са длъжни да изпращат ежегодно статистически данни за своята дейност на институцията, към която принадлежат.

Лица за контакт

В Испания лицата за контакт с мрежата се намират в Министерството на правосъдието, в Генералния съвет на съдебната власт и в Главната прокуратура (Fiscalía General del Estado). Понастоящем има 8 лица за контакт, разпределени, както следва:

 • 6 лица за контакт, назначени от Министерството на правосъдието — 2 в Генералната поддирекция за международно правно сътрудничество (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) и 4 съдебни секретари (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • 1 лице за контакт, назначено от Генералния съвет на съдебната власт;
 • 1 лице за контакт, назначено от главния прокурор.

Централен орган

В Испания централният орган в областта на международното съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела е Генералната дирекция за международно правно сътрудничество и права на човека (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) към Министерството на правосъдието.

Магистрати за връзка

В испанското законодателство вече е залегнало изискването за лица за контакт на Европейската съдебна мрежа да бъдат определяни изявени магистрати за връзка на държава — членка на Европейския съюз, и да действат като лица за контакт по член 34 от Закон 16/2015 от 7 юли 2015 г. Този статут приключва, когато лицата загубят статута си на магистрати за връзка. Испания е назначила магистрати за връзка в следните държави: Обединеното кралство и Ирландия, Съединените американски щати и Канада, Мароко и Белгия, Нидерландия и Люксембург.

Други съдебни или административни органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество

В Испания действат следните вътрешни механизми в областта на международното правно сътрудничество:

 • Испанската съдебна мрежа за международно съдебно сътрудничество (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) към Генералния съвет на съдебната власт, която има за цел да подпомага испанските съдебни органи по тяхно искане във връзка с молбите за съдебно сътрудничество, издавани или получавани от тях при изпълнение на съдебните им дейности, както и да подпомага други членове на мрежи за съдебно сътрудничество. Членовете на Испанската съдебна мрежа за международно съдебно сътрудничество може да членуват едновременно и в европейските мрежи за съдебно сътрудничество. Съответно испанските магистрати от Испанската съдебна мрежа за международно съдебно сътрудничество (Гражданско отделение) са членове на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, което улеснява контактите им с техните колеги в други държави, участващи в мрежата, при изпълнението на техните задължения.
 • Мрежата на прокурорите за международно правно сътрудничество (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) е създадена през 2002 г., за да предоставя специализирани услуги по въпросите на международното правно сътрудничество във всяка прокуратура.
 • Прокурорите от тази мрежа, които са експерти в областта на международното сътрудничество, съдействат за бързото и ефективно насочване, направляване и предоставяне на международна съдебна помощ.
 • Мрежата на съдебните секретари (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) е координационна структура на национално равнище, създадена от Министерството на правосъдието през 2010 г. В нея участват съдебни секретари, специализирани в областта на международното правно сътрудничество, които помагат на различни съдебни служби (Oficinas Judiciales) при изготвяне на отговори на искания за справка и въпроси по линия на международното правно сътрудничество.

Професионални организации

В Испания съществуват следните професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии, и участват пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела:

 • Генерален съвет на нотариусите (Consejo General del Notariado);
 • Генерален съвет на испанските адвокати (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Сдружение на длъжностните лица по имуществената регистрация и търговския регистър в Испания (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Генерален съвет на правните представители в Испания (Consejo General de Procuradores de España).

Информация относно мрежата

Испанското Министерство на правосъдието предоставя информация относно международното правно сътрудничество и международната съдебна помощ чрез връзка на своя уебсайт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Генералният съвет на съдебната власт в Испания предоставя информация за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на своя уебсайт: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, където има и връзки, препращащи към Европейския съдебен атлас по граждански и търговски дела, както и към Европейския портал за електронно правосъдие.

Главната прокуратура предоставя информация относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на своя уебсайт.

Последна актуализация: 28/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.