Относно Мрежата

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Швеция е определила лице, работещо в отдел „Процесуално право и съдебни въпроси“ в Министерство на правосъдието, което да изпълнява функциите на точка за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Определено е също така лице, работещо в отдел „Политика в областта на наказателното право“ в Министерство на правосъдието, което е точка за контакт за Европейския портал за електронно правосъдие.

В Швеция членове на мрежата са Националната администрация на съдилищата (Domstolsverket), Шведската адвокатска колегия (Sveriges advokatsamfund), Органът за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten), Агенцията за социално осигуряване (Försäkringskassan), Националната агенция по въпросите на семейството и помощта за родителски грижи (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd), Агенцията за предоставяне на обезщетения и подкрепа на жертвите на престъпление, както и два централни органа (отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“ в Министерство на правосъдието и дирекция „Консулски въпроси и гражданско право“ в Министерство на външните работи).

Последна актуализация: 12/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.