O síti

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Rakousko zřídilo v rámci oddělení I 9 Spolkového ministerstva pro spravedlnost (Bundesministerium für Justiz) ústřední kontaktní místo, které řeší právní otázky zahraničních kontaktních míst zaslané prostřednictvím sítě, provádí různé koordinačně-organizační úkony a organizuje a edituje rakouské záznamy do informativních přehledů v síti, které jsou zveřejňovány na portálu evropské e-justice.

Kromě toho byli kontaktními místy sítě pro jurisdikci každého ze čtyř vrchních zemských soudů (Oberlandesgericht) jmenováni dva soudci (pro jurisdikci Vrchního zemského soudu ve Vídni a Vrchního zemského soudu v Linci tři soudci), kteří poskytují pomoc a podporu zahraničním kontaktním místům a rakouským soudům v jednotlivých případech týkajících se přeshraniční justiční spolupráce (např. když se objeví potíže při přeshraničním dokazování nebo doručování dokumentů). V takových případech by proto zahraniční kontaktní místa měla kontaktovat příslušné místní justiční kontaktní místo, a ne ústřední kontaktní místo na Spolkovém ministerstvu pro spravedlnost. Do jurisdikce Vrchního zemského soudu ve Vídni spadají spolkové země Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenlandsko, pod Vrchní zemský soud v Linci spadají spolkové země Horní Rakousko a Salcbursko, pod Vrchní zemský soud v Innsbrucku spolkové země Tyrolsko a Vorarlbersko, a Vrchní zemský soud ve Štýrském Hradci je zodpovědný za spolkové země Štýrsko a Korutansko.

Jména a kontaktní údaje rakouských (a rovněž zahraničních) kontaktních míst EJS naleznete pod následujícím odkazem: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Fyzické osoby / účastníci řízení ani jejich právní zástupci nesmí kontaktovat kontaktní místa v síti přímo. Mohou však požádat soudce o vedení řízení tak, aby je na kontaktní místo nasměroval.

Rakouská advokátní komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) a rakouská notářská komora (Österreichische Notariatskammer) jsou součástí EJS od 1. ledna 2011, avšak podle rozhodnutí EJS ze dne 28. května 2001 (2001/470/ES) ve znění rozhodnutí 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, nemají příslušnost řešit jednotlivé případy.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Vídeň, Wollzeile 1–3
Tel.: +43 15351275, Fax: +43 15351275-13
E-mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: němčina a angličtina

Österreichische Notariatskammer
1010 Vídeň, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43 140245090, Fax: +43 14063475
E-mail: kammer@notar.or.at
Jazyky: němčina, francouzština a angličtina

Poslední aktualizace: 26/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.